ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА ЗА ДА „ДР и ВВЗ”

- С Указ № 591 (обн. в ДВ бр. 271 от 17.11.1950 г.) на Първото Народно събрание във втората му редовна сесия се създава УПРАВЛЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВНО СНАБДЯВАНЕ И ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ /УДСДР/, като самостоятелно ведомство.
- С Указ от 28.09.1956 г. УПРАВЛЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВНО СНАБДЯВАНЕ И ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ /УДСДР/ се прехвърля към Министерство на доставките.
- През 1969 г. се създава Министерство на снабдяването и държавните резерви, в чиято структура влиза Управление за държавно снабдяване и държавен резерв, като се преименува в ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪЖАВНИТЕ РЕЗЕРВИ /ГУДР/
- През 1972 г. към ГУДР се създават Районни дирекции „Държавен резерв” в гр. София, Плевен, Велико Търново, Варна, Бургас и Пловдив и пряко подчинени на тях бази и складове.
- От 01.04. 1991 г. Главна управление „Държавен резерв” към Министерски съвет и Дирекция „ Държавен медицински резерв” към Министерство на здравеопазването се преобразуват в ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ „ИКОНОМИКА НА ОТБРАНАТА И ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ” към Министерски съвет с ПМС № 44/19.03.1991 г. в чиито състав влизат Районни дирекции „Държавен резерв” в гр. София, Плевен, Велико Търново, Варна, Бургас, Пловдив и Шумен.
- С Решение № 215 от 30.06.1991 г. на Министерски съвет Техническата база в с. Соколово преминава от Ф „Металхим” към Главно управление „Икономика на отбраната и държавен резерв”.
- От 01.11.1993 г. се закрива Главно управление „Икономика на отбраната и държавен резерв” и се създава ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ и ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ” към Министерски съвет с ПМС № 203 от 26.10.1993 г.
- С ПМС № 265 от 31.12.1993 г. се определя общата численост на Главно управление „Държавен резерв и военновременни запаси”, приема се структурата и Правилника за устройството и дейността му – в състав му влизат Районни дирекции „Държавен резерв” в гр. София, Плевен, Велико Търново, Варна, Бургас, Пловдив, Шумен и Централна техническа база с.Соколово.
- С Разпореждане № 141 от 31.12.1993 г. на Министерски съвет от „ Зърно” ЕООД гр. София се прехвърля правото на собственост на складови бази за зърнени храни в гр. Генерал Тошево, с. Дончево, с.Образцов Чифлик, с. Морава и с. Козаревец на Главно управление „Държавен резерв и военновременни запаси”
- С ПМС № 312 от 29.12.1996 г. се определят основните функции, задачи и численост на Главно управление „Държавен резерв и военновременни запаси” и се приема Наредба за държавните резерви и военновременните запаси. В състава на ГУ „ДР и ВВЗ” влизат Районни дирекции „Държавен резерв” в гр. София, Враца, Плевен, Велико Търново, Варна, Бургас, Пловдив, Шумен и Централна техническа база с.Соколово, включително принадлежащите им бази и складове.
- С Разпореждане № 74 от 28.07.1997 г. на Министерски съвет от „ Петрол” АД гр.София се предоставят за безвъзмездно стопанисване и управление на Главно управление „ Държавен резерв и военновременни запаси” Петролни бази в гр.Сливен, с.Антон, с.Поликраище и гр. Първомай
- С Разпореждане № 10 от 23.03.1999 г. на Министерски съвет от „ Зърнени храни”ЕАД гр. София се предоставят за безвъзмездно стопанисване и управление на Главно управление „Държавен резерв и военновременни запаси” Зърнобазите в гр. Шумен, гр. Разград, гр.Криводол, с. Алтимир, с. Крушето и гр. Първомай
- С ПМС № 152 от 13.06.2001 г. Главно управление „Държавен резерв и военновременни запаси” се преобразува в ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ”
- С Указ № 13 е обнародван в ДВ бр. 9 от 31.01.2003 г. Закон за държавните резерви и военновременните запаси
- С Указ № 14 е обнародван в ДВ бр. 9 от 31.01.2003 г. Закон за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти.
- С ПМС № 223 от 07.10.2003г., обн., ДВ, бр. 91 от 14.10.2003г. е приета Наредба за условията и реда за продажба на държавни резерви и военновременни запаси.
- С ПМС № 234 от 21.10.2003г., обн., ДВ, БР. 95 от 28.10.2003г. е приета Наредба за условията и реда за организиране на дейностите по държавните резерви и военновременните запаси.
- С промените на Устройствения правилник на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДВ., бр. 89 от 10.11.2009г.) е прието, че председателят на агенцията е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити.
- Приет е нов Закон за запасите от нефт и нефтопродукти (ЗЗНН) обн., ДВ, бр. 15 от 15.02.2013г.
- Утвърдени от председателя на ДА ”ДРВВЗ” Методика за изчисляване на среднодневния нетен внос и вътрешнообщностни пристигания на нефт и нефтопродукти в равностойност на нефт и определяне на нивата на запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 от ЗЗНН, и Методика за изчисляване на равностойността в нефт на среднодневното потребление на нефтопродукти и определяне на нивата на запасите за извънредни ситуации от нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 от ЗЗНН и нивата на целевите запаси от нефтопродукти по чл. 2, ал. 2 от ЗЗНН.
- Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” издава Наредба № 1 от 28.07.2014г. за проверките, извършвани от ДА „ДРВВЗ” по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти (обн., ДВ, бр. 69 от 19.08.2014г.).
Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” издава Наредба № 1 от 01.08.2013г. за условията и реда за съхраняване на запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, обн., ДВ, бр. 71 от 13.08.2013

English