Вътрешни устройствени актове

Документи
Вътрешни правила и приложения за документооборота на ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ в администрацията на ДА ДРВВЗ 18-05-2020 16:52:07 Изтеглете файл
Методика за контрол, измерване и изчисляване на фактическата наличност на рафинирано и нерафинирано слънчогледово масло съхранявано в стационарни вертикални и наземни цилиндрични резервоари 07-05-2020 16:25:07 Изтеглете файл
Вътрешни правила за деловодната дейност и документооборота в ДА ДРВВЗ 13-04-2020 11:45:00 Изтеглете файл
Вътрешни правила за осъществяване на предварителен контрол в ДА ДРВВЗ 26-03-2020 13:15:06 Изтеглете файл
Вътрешни правила за мобилност 2020 г. 13-03-2020 16:24:25 Изтеглете файл
Вътрешни правила и приложения за заплатите в ДА ДРВВЗ 14-02-2020 11:07:48 Изтеглете файл
СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА и приложения на ДА ДРВВЗ 25-09-2019 15:00:00 Изтеглете файл
Правилник за вътрешния трудов ред в ДА ДРВВЗ 02-08-2019 10:10:00 Изтеглете файл
Политика за защита на личните данни 04-06-2019 14:17:47 Изтеглете файл
Вътрешни правила за ползване на служебните автомобили, машини и съоръжения от служителите на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" 29-05-2019 11:09:24 Изтеглете файл
Вътрешни правила за електронно предявяване към Националната агенция за приходите на влезли в сила наказателни постановления, с които е установено вземане на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” 05-03-2019 15:19:56 Изтеглете файл
Вътрешни правила за провеждане на процедури по продажба на излишни и негодни движими вещи – частна държавна собственост 14-02-2019 10:53:00 Изтеглете файл
Вътрешни правила за организиране и провеждане на търгове за отдаване под наем на имоти – публична държавна собственост, предоставени за ползване и управление на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” 07-02-2019 10:31:00 Изтеглете файл
Вътрешни правила за дейността и организацията на управлението на човешките ресурси в Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” 06-11-2018 13:45:00 Изтеглете файл
Инструкция за правила за безопасна работа с нафталин 18-10-2018 16:47:37 Изтеглете файл
Вътрешни правила за ИЗБОР НА ВЪНШНИ СЪХРАНИТЕЛИ на държавни резерви и/или военновременни запаси и сключване на договори за съхранение 23-07-2018 15:00:00 Изтеглете файл
МЕТОДИКА за определяне на икономически най-изгодните условия за съхраняване на запаси, създадени от ДА ДРВВЗ по ЗЗНН съгласно Наредба № 1 от 1.08.2013 г. за условията и реда за съхраняване на запаси по ЗЗНН 30-04-2018 16:15:00 Изтеглете файл
Вътрешни правила и приложения за организиране и провеждане на ИНВЕНТАРИЗАЦИИ, бракуване и ликвидиране на активи и пасиви 02-01-2018 15:30:00 Изтеглете файл
Вътрешни правила за документооборота на СЧЕТОВОДНИТЕ ДОКУМЕНТИ на ДА ДРВВЗ 28-08-2017 11:10:00 Изтеглете файл
Стратегия за управление на РИСКА и карта на рисковете 05-12-2016 14:30:00 Изтеглете файл
Правила за НАЕМ НА ВЕДОМСТВЕНИ ЖИЛИЩА, заповед и регистри 01-08-2016 11:41:00 Изтеглете файл
Вътрешни правила за дейността на УЧРЕЖДЕНСКИЯ АРХИВ на ДА ДРВВЗ 28-03-2016 16:05:00 Изтеглете файл
Вътрешни правила за експлоатация и ремонт на стоманени резервоари за съхранение на нефтопродукти в петролните бази на ДА "ДРВВЗ" 18-12-2015 15:35:00 Изтеглете файл
ЕТИЧНИ ПРАВИЛА за поведение на служителите в ДА ДРВВЗ Декември 16-12-2014 17:14:00 Изтеглете файл
Вътрешни правила за реда за издаване, съхранение,отчитане и актуализация на документите за собственост на недвижимите имоти в системата на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" 02-10-2014 11:25:00 Изтеглете файл
МЕТОДИКА за измерване на количествата съхранявано ЗЪРНО в бази на ДА ДРВВЗ и във външни съхранители, юни 2009 30-07-2014 10:53:00 Изтеглете файл
ПЛАН ЗА НАМЕСА при извънредни ситуации, свързани със затрудняване на доставките или значимо прекъсване на снабдяването с нефт и нефтопродукти 09-10-2013 10:46:00 Изтеглете файл
МЕТОДИКА за подготовката и провеждането на проверки, измерването и установяването на количествата държавни резерви и военновременни запаси от МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ (сирене и кашкавал) 15-08-2013 10:49:00 Изтеглете файл
Вътрешни правила за РЕГИСТРИРАНЕ НА СКЛАДОВЕ и водене на регистри по ЗЗНН 05-07-2013 10:46:00 Изтеглете файл
ИНСТРУКЦИЯ за взаимодействие между ДА ДРВВЗ, агенция Митници И НАП 16-05-2012 10:49:00 Изтеглете файл
Статут на звено „ВЪТРЕШЕН ОДИТ” в ДА ДРВВЗ 27-02-2012 10:53:00 Изтеглете файл
Вътрешни правила за КОМАНДИРОВАНЕ В ЧУЖБИНА на служители от ДА ДРВВЗ 13-01-2010 10:49:00 Изтеглете файл
ИНСТРУКЦИЯ за измерване и изчисляване на количествата нефтопродукти, съхранявани в стационарни надземни цилиндрични резервоари и изчисляване на нормативно определените фири от съхранение и сливоналивни операции 03-08-2007 11:57:09 Изтеглете файл