Нормативна уредба

Гражданите и юридическите лица могат да осъществят своето право на информация, предоставяна от ДА ДРВВЗ по правилата на Закона за достъп до обществена информация и Вътрешните правила за условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация от администрацията на ДА ДРВВЗ по Закона за достъп до обществена информация, които са публикувани в настоящата интернет страницата на ДА ДРВВЗ, сектор „Административно обслужване“, раздел „Достъп до информация“, подраздел „Документи“.

English