Регистър по чл. 35, т. 4

Публичен регистър на подадените пред председателя на ДА ДРВВЗ декларации за промяна в декларирани обстоятелствата в декларациите за имущество и интереси съгласно чл. 35, ал. 1, т. 4 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)

Документи
Публичен регистър на подали Декларации за промяна в декларирани обстоятелствата в декларациите за имущество и интереси съгласно чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗПКОНПИ 05-07-2023 16:09:06 Изтеглете файл
Декларации за промяна в декларирани обстоятелствата в декларациите за имущество и интереси съгласно чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗПКОНПИ 17-01-2019 09:47:49 Няма файл