Регистър по чл. 35, т. 3

Публичен регистър на подадените пред председателя на ДА ДРВВЗ декларации за промяна в декларирани обстоятелствата в декларациите за несъвместимост съгласно чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)

Документи
Публичен регистър на подали Декларации за промяна в декларирани обстоятелствата в декларациите за несъвместимост съгласно чл. 35, ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ 17-09-2020 16:17:18 Изтеглете файл
Декларации за промяна в декларирани обстоятелствата в декларациите за несъвместимост съгласно чл. 35, ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ 17-01-2019 10:24:46 Няма файл