Регистър по чл. 35, т. 2 (встъпителни)

Публичен регистър на подадените пред председателя на ДА ДРВВЗ декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 (встъпителни) от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)

Документи
Публичен регистър на подали Декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ (встъпителни) 17-06-2022 10:11:23 Изтеглете файл
Декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ (част II, встъпителни) 29-07-2021 15:15:00 Изтеглете файл