Регистър по чл. 35, т. 1

Публичен регистър на подадените пред председателя на ДА ДРВВЗ декларации за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)

Документи
Публичен регистър на подали Декларации за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ 17-09-2020 16:12:00 Изтеглете файл
Декларации за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ 20-05-2019 17:17:23 Изтеглете файл