Регистър по чл. 35, т. 1

Публичен регистър на подадените пред председателя на ДА ДРВВЗ декларации за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)

Документи
Декларации за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ 25-01-2021 14:45:00 Изтеглете файл
Публичен регистър на подали Декларации за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ 25-01-2021 14:30:00 Изтеглете файл