Регистър по чл. 12 т. 1 от ЗПУКИ

Регистър с имената на служителите от Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси", подали Декларация за несъвместимост по чл. 12, т. 1 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси