В Държавния резерв се съхраняват храни само с доказано качество, произход и лабораторни изследвания

При криза от мирновременен характер, като природно бедствие или авария е много важно държавата да осигури засегнатото население с продукти, пряко касаещи човешките нужди като храна и вода. Всички такива продукти се съхраняват при специални условия, според нужните им изисквания в бази на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” или в дружества, с които агенцията има сключен договор

Хранителните продукти и водата, се приемат в бази на агенцията след предоставяне и проверка на документи, удостоверяващи тяхното качество и произход, както и лабораторни изследвания за всяка една от партидите. 

Срокът на годност се следи стриктно и количествата се обновяват по изготвен и утвърден график с доставчика. Честотата на обновяване на всяка стока е различен, като зависи от съответния срок на годност на продукта. Например месните консерви са със срок на годност 48 месеца, а водата само с 24 месеца. Всички хранителни продукти в бази на агенцията се обновяват при минимум 50 % остатъчен срок на годност, като това условие е залегнало в договорите с фирмите доставчици.

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ не разполага със собствени хладилни складове, което налага стоките със специален режим на съхранение, като млечните продукти, да бъдат заделяни в дружества – външни съхранители. Външните съхранители се избират на конкурсен принцип при стриктно спазване на процедурите, указани в нормативната уредба. Всеки външен съхранител е длъжен да съхранява поверените му запаси с грижата на добър стопанин и по начин, който не допуска влошаване на качествените им показатели. При обновяването на материалите, съхранителят няма право да нарушава наличните количества и тяхното качество, като към водената документация се прилага сертификат за качество за всяка партида от материала.

Контролът на запасите, независимо дали са във външен съхранител или в собствена база, е изключително стриктен. Ежемесечно се извършват проверки на количество, качество, условията на съхранение, сроковете на годност и водената документация на съхраняваните материали. Тази контролна дейност е поверена на специално упълномощени от Председателя на агенцията служители от съответната териториална дирекция според района, в който се намира базата или външния съхранител. Съставът на проверяващите комисии се променя на ротационен принцип, за да бъде избегната възможността за злоупотреби. При заделянето на материалите и тяхното разпределение в базите, агенцията е водена от правилото за стратегическо разположение, така че количествата от един материал да са на няколко различни места в страната, за да може при нужда те да бъдат транспортирани възможно най-бързо до нуждаещите се.

Всички усилия на ДА „Държавен резерв и военновременни запаси“ при подбор на видовете храни и вода са насочени в това да задоволят потребностите на различните групи население – възраст, етническа принадлежност, вероизповедание и други.