При кои кризисни ситуации може да се освобождават държавните резерви?

Кризисна ситуация възниква вследствие действието на разрушителни или агресивни сили при бедствия, аварии, катастрофи, епидемии или други събития.

1. Бедствие - всяко природно или екологично явление, което е съпроводено от жертви и тежки щети за собствеността или са застрашени животът и здравето на населението.

2. Авария - внезапна технологична повреда на машини, съоръжения и агрегати, съпроводена със спиране или сериозно нарушаване на технологичния процес, взривове, пожари, замърсяване на околната среда, разрушения, жертви или заплаха за здравето и живота на населението.

4. Катастрофа - събитие, явление или процес на действието на разрушителни сили, довели до мащабни тежки или унищожителни последствия, жертви, наранявания, разрушения и повреди, изискващи незабавни и възстановителни интервенции.

5. Война - организиран насилствен конфликт между политически субекти. Това могат да бъдат държави, правителства, общности или военизирани групи. Конфликтът се характеризира с изключителна агресия, сътресения в обществото и висока смъртност.

6. Военно или извънредно положение - силно ограничителен режим на правните отношения, предназначен за осигуряване на жизнеността на държавата и за защитата на гражданите в някои екстремни условия.

7. Епидемия – когато е налице масово разпространение на определено заболяване, надхвърлящо обичайния брой случаи.