Помощ от ДА "Държавен резерв и военновременни запаси" за бедстващите в община Белово

ДА "Държавен резерв и военновременни запаси" ще предостави суровини, стоки и материали за преодоляване последствията от частично бедствено положение на територията на с. Дъбравите, община Белово, обявено със Заповед № 153 от 24.04. 2023 г.на кмета на общината.
Количествата освободени резерви са 44 928 литра питейна вода, 60 000 бр. хирургически маски, 640 литра дезинфектант за ръце, 600 литра дезинфектант за повърхности и 1000 чифта операционни ръкавици.
Помощта от ДА "Държавен резерв и военновременни запаси" е във връзка с отправено искане от кмета на община Белово от 10.05.2023 г.
Освободените количества са съобразени с броя на жителите в село Дъбравите и с нуждите на персонала и възрастните хора с увреждания от Центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция.
Помощта се предоставя след предложение на председателя на агенцията и с решение на Министерския съвет от 17.05.2023 г. за освобождаване с възстановяване и предоставяне на освободени държавни резерви по искане на кмета на община Белово.
Основна функция на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" е задоволяване потребностите на обществото при възникнали кризисни ситуации и извънредно положение.
Освобождаване и предоставяне на държавни резерви за преодоляване на последствията от кризисни ситуации може да бъде поискано от представителите на централната и местна администрация.
При молба за освобождаване на държавните резерви от страна на централната и местна власт, агенцията винаги се е стремила максимално бързо, ефективно и в съответствие със закона да осигури необходимите количества от запаси