Модернизация на базите на Държавна агенция Държавен резерв и военновременни запаси

Държавните резерви се съхраняват в изцяло обновени и модернизирани бази

С цел да бъде от полза на населението в случаи на кризи, Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ започва разяснителна кампания за дейността си.

През последните пет години са предприети адекватни мерки за гарантиране сигурността на населението при кризисни ситуации с подобряване и осъвременяване на системите за контрол и съхранение на запаси.

Базите за дългосрочно съхранение на суровини, стоки и материали на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси са изцяло модернизирани и приведени към изискванията на българското и европейско законодателство.

Направена е реконструкция и ремонт на съществуващата материално техническа база за съхранение на петролни продукти, зърнени храни, индустриални запаси, лекарства и медицински изделия. В местата за съхранение са изградени нови вместимости, извършена е модернизация и ремонт на съществуващата материално техническа база. За управлението на технологичните процеси е доставено съвременно технологично оборудване.

В Зърнобазите, стопанисвани от Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ са инсталирани автоматични апарати за експресен анализ на качеството на суровината, изградени са нови силози с модерна нивомерна и вентилационна система, извършен е ремонт на плоските складове и са вградени автоматизирани системи са термоконтрол и аериране на зърното.

В Петролните бази е направен ремонт на тръбопроводите, изградени са нови резервоари, издигнати са плаващи понтони, монтирани са радарни нивомерни системи и системи за контрол на температурата и налягането. Процесът за приемане и изкарване на горива се управлява чрез автоматични системи за товаро-разтоварни дейности.

В базите за общо предназначение е осъществена цялостна реконструкция на помещенията.

Модернизирани са Зърнобазите в област Варна, Велико Търново и Плевен. Реконструкция и обновяване е извършено в петролните бази в област Бургас, Пловдив и Велико Търново.

Реновирани са голяма част от базите за общо предназначение в цялата страна. Държавна агенция „Държавен резерв и вонновременни запаси“ продължава да полага усилия за подобряване и реновиране на складовите бази в цялата срана, в рамките на утвърдения бюджет.