Контрол на запасите от нефт - ДА ДРВВЗ извърши 287 проверки само за два месеца

Само за последните два месеца ДА “Държавен резерв и военновременни запаси” извърши 287 проверки за спазване на разпоредбите на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.
За периода март-април 2023 г служители на териториалните дирекции на ДА “Държавен резерв и военновременни запаси” са направили 11 планови и 276 извънпланови проверки на задължени лица и съхранители, притежаващи складове по чл.34 от Закона за запасите от нефт и нефтопродукти .
Проверени са дружества, осъществявали внос и/или вътрешнообщностно пристигане /ВОП/ на нефтопродукти и съхранители, притежаващи складове ,регистрирани по чл. 38 от Закона за запасите от нефт и нефтопродукти .
Съставени са 4 акта за установяване на административни нарушения.
Проверките са проведени на територията на цялата страна и са част от дейността на ДА ДРВВЗ и вменените й от закона функции. Агенцията осъществява държавния надзор върху създаването, съхраняването, обновяването, ползването и възстановяването на запасите от нефт и нефтопродукти с цел осигуряване на снабдяването с течни горива в случаите на затрудняване или значимо прекъсване на доставките в страната и в други държави-членки на Европейския съюз и/или съгласно влязло в сила решение на Международната агенция по енергетика за отпускане на запаси.