В рамките на два месеца служители на ДА ДРВВЗ извършиха 236 проверки по ЗЗНН

ДА "Държавен резерв и военновременни запаси" извърши 236 проверки в рамките само на 2 месеца за спазване на разпоредбите в Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

Проверките са направени с цел уточняване на количествата с оглед коректно определяне на запасите за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти, които страната трябва да поддържа за периода 01.07.2024 г. – 30.06.2025 г.

Проверени са дружества, осъществявали внос и/или вътрешнообщностно пристигане /ВОП/ на нефт и нефтопродукти през 2023 г. на територията на страната.

Съставени са 22 акта за установяване на административно нарушение на задължени лица, които не са подали справки по ЗЗНН.

Задължените лица за периода 01.07.2024 г. – 30.06.2025 г. са 239 и са по-малко в сравнение тези за периода 01.07.2023 г.- 30.06.2024 г., които са 262.

Проверките са проведени на територията на цялата страна и са част от дейността на ДА ДРВВЗ и вменените й от закона функции. Агенцията осъществява държавния надзор върху създаването, съхраняването, обновяването, ползването и възстановяването на запасите от нефт и нефтопродукти с цел осигуряване на снабдяването с течни горива в случаите на затрудняване или значимо прекъсване на доставките в страната и в други държави-членки на Европейския съюз и/или съгласно влязло в сила решение на Международната агенция по енергетика за отпускане на запаси.