Ръководството на ДА ДРВВЗ обсъди ключови теми на дирекционен съвет

Ръководството на ДА „Държавен резерв и военновременни запаси“ проведе дирекционен съвет, на който бяха обсъдени ключови въпроси, свързани с дейността на агенцията.

На съвета присъстваха ръководството на ДА „Държавен резерв и военновременни запаси“, директорите на дирекции от централно управление и директорите на всички териториални дирекции.

 Дискутираха се теми, касаещи бюджетното осигуряване на дейността на агенцията през 2024 - та и следващите години. Разгледани бяха и въпросите, касаещи уеднаквяването на реда за осъществяване на контролна дейност по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

По време на срещата бяха представени политиките по управление на държавните резерви, военновременните запаси и запасите от нефт и нефтопродукти в различните териториални дирекции от страната.

Събитието предостави възможност за координация между отделните звена и вземане на важни решения, свързани с дейността на агенцията.