Ръководният и експертен състав на ДА ДРВВЗ подобри уменията си за реакция при кризи

Ръководният и експертен състав на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ проведе ежегодното обучение по отбранително-мобилизационна подготовка и защита при бедствия.

Програмата на обучението включваше разнообразни теми, свързани с отбранително-мобилизационната подготовка, съобразно ежегодно актуализиращите се Указания на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет. Участниците в обучението обсъдиха и актуални въпроси, свързани с дейността на Агенцията при извънредни ситуации и при привеждане в готовност за работа във военно време.

Нови акценти бяха поставени относно управлението на човешките ресурси като фокусът бе насочен към иновациите при подбора на персонал, обучението на кадри и процеса на приобщаване на нови служители.

Ежегодното обучение по отбранително-мобилизационна подготовка и защита при бедствията допринася за укрепване на ръководните способности и знания на участниците и ги подготвя за ефективна дейност във възможни ситуации на криза. Това е необходимо, тъй като основна дейност на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ е да  поддържа в постоянна готовност за ползване суровините, стоките и материалите от държавни резерви, с оглед националната сигурност и преодоляването на кризи и бедствия.