Продължават срещите на ръководството на ДА ДРВВЗ с областните управители

Продължават срещите на ръководството на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ с областните управители от страната в рамките на информационната кампания за популяризиране дейността на агенцията.

В.и.д. председател на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ Асен Асенов проведе работна среща с областния управител на Кюстендил инж. Александър Пандурски.

В.и.д. председател на ДА ДРВВЗ запозна областния управител с процедурата по искане за безвъзмездно предоставяне на суровини, стоки, материали, лекарствени средства, апаратура и инструментариум от държавния резерв, при обявено бедствено положение в съответния регион за преодоляване на последиците от кризисни ситуации.

Инж. Пандурски отчете положителния ефект на информационната инициатива и отбеляза, че кампанията ще допринесе за повишаване на осведомеността за ролята и функциите на ДА ДРВВЗ.

Двамата изразиха своята ангажираност да продължат диалога и да го разширят, чрез информиране и на други важни държавни и местни структури.

Представителите на централната и местна власт могат да се обърнат към ДА ДРВВЗ, като отправят мотивирано искане за предоставяне на суровини, стоки и материали от държавния резерв. След постъпване на искането, ДА ДРВВЗ го внася за разглеждане в Министерски съвет или упълномощен от него орган, който взима решението за освобождаване.