Помощ от Държавния резерв за социални домове във Велико Търново

След решение на Министерския съвет от 12.06.2024 г., ДА „Държавен резерв и военновременни запаси“ предоставя безвъзмездно освободени държавни резерви и военновременни запаси за социални домове в Община Велико Търново.

Държавният резерв ще подпомогне социалните услуги в областта с 21569 броя лични предпазни средства, сред които маски, калцуни, защитни очила и шлемове и над 8838 кг консервирани хранителни продукти.

Помощта ще послужи за нуждите на 13 социални услуги за предоставяне на резидентна грижа за стари хора и пълнолетни лица с умствена изостаналост, които са делегирана от държавата дейност.

Освободените количества са съобразени с постъпило мотивирано искане до председателя на ДА „Държавен резерв и военновременни запаси“ от кмета на община Велико Търново.

Предаването на материалите ще се осъществи в най-кратък срок, като организацията по логистиката и предаването ще е за сметка на държавната агенция.