Помощ от Държавния резерв за болници и социални домове в област Габрово

С решение на Министерски съвет Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ ще предостави безвъзмездно освободени държавни резерви и военновремени запаси за нуждите на областната администрация на област Габрово.

В.и.д. председател на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ Асен Асенов и областният управител на област Габрово Мария Башева – Венкова проведоха работна среща през ноември 2023 г. На срещата бяха обсъдени възможностите за сътрудничество в социалната сфера и оказването на необходимата подкрепа за здравните и социални заведения в областта. В резултат на проведена допълнителна кореспонденция, изясняване на количествата и видовете материали бяха изпратени необходимите документи към Министерски съвет за отпускане на освободените държавни резерви и военновременни запаси.

Помощта ще послужи за задоволяване потребностите на лечебни и здравни заведения, домове за социални грижи и други ведомства на бюджетна издръжка, които не могат да извършват търговска дейност с тях.

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ ще удовлетвори искането с 1000 опаковки лекарствени продукти, 103 400 броя медицински консумативи, 129 508 броя лични предпазни средства, 406 опаковки медицински изделия, 1070 броя болнично –домакинско имущество, 4 576, 32 кг консервирани хранителни продукти.

Лекарствените продукти, личните предпазни средства, медицинските изделия и консумативи ще се предоставят за нуждите на държавните болнични заведения и Центъра за спешна медицинска помощ на територията на област Габрово. Болнично-домакинското имущество и хранителните продукти ще послужат за нуждите на институциите на територията на областта, предоставящи социални услуги – домове за стари хора, центрове за настаняване от семеен тип, домове за лица с увреждания.

Предаването на материалите ще се организира от ДА ДРВВЗ и областния управител на Габрово, а средствата за опаковка и транспорт ще бъдат за сметка на държавната агенция.