Намаляват нарушенията при съхранението на държавни резерви от външни съхранители

Вследствие на засиления контрол на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ се наблюдава намаляване на извършваните нарушения от страна на външни съхранители.

През 2023 г. са проведени общо 105 инвентаризации, както и 330 проверки във външни съхранители и складови бази на агенцията за спазване на разпоредбите в Закона за държавните резерви и военновременните запаси.

Контролната дейност на място е документирана с констативни протоколи, давани са предписания за отстраняване на пропуски от външни съхранители и са съставени и 2 акта за установявяне на административни нарушения. И в двата случая не се касае за липси или увреждане на съхранявани материали, а за административни нарушения свързани със своевременното документиране на тяхното движение.

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ поддържа в постоянна готовност за ползване суровините, стоките и материалите от държавни резерви, с оглед националната сигурност и преодоляването на кризисни ситуации.