Медицински изделия и болнично-домакинско имущество от държавния резерв за бежанците

С решение на Министерския съвет ДА „Държавен резерв и военновременни запаси“ ще предостави безвъзмездно освободени държавни резерви и военновременни запаси, включващи медицински изделия и болнично-домакинско имущество за нуждите на Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет.
 
Безвъзмездната помощ включва 1000 бр.одеяла, 200 бр. дюшеци, 300 бр. чаршафи и 700 бр. бинтове.
 
Решението за отпускането на безвъзмездна помощ е взето на основания чл. 24, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за организиране на дейностите по държавните резерви и военновременните запаси.
 
Според нормативната уредба с решение на Министерския съвет или на упълномощен от него орган се допуска безвъзмездно предоставяне на освободени държавни резерви и военновременни запаси за нуждите на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, лечебни и здравни (хуманитарни и ветеринарни) заведения, домове за социални грижи и други ведомства на бюджетна издръжка, които не могат да извършват търговска дейност с тях.