Всички бази към ТД ДР - Велико Търново са с оптимално запълнени складови вместимости

Последните 13 години Никола Костадинов e начело на Териториална Дирекция Държавен резерв гр. Вeлико Търново. За 35 години стаж в дирекцията преминава през всички йерархични структури.

Натрупаният през годините опит му помага при решаване на проблемите, възникнали в процеса на работа. Той е от мениджърите, които търсят мнението на колектива и не се срамува да го приеме при правилни доводи.

 КАКВИ СА СПЕЦИФИКИТЕ В ДЕЙНОСТТА НА ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ "ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ" – ВЕЛИКО ТЪРНОВО?

 ТД Държавен резерв гр. Велико Търново е с териториален обхват областите: Габрово, В. Търново, Търговище, Разград и Русе. Всички бази към ТД да са с оптимална натовареност.

Дейността в складовите бази е разнородна и обхваща зърносъхранение, съхранение на горива, медицински изделия, консумативи, лекарствени средства, индустриални и хранителни запаси, минерална вода и др. Наред с тях съхранение на държавни резерви и военновременни запаси се извършва и във външни съхранители, с които са подписани необходимите договори като същите отговарят за наличността и качеството на заделените суровини и материали.

ТД ДР ВЕЛИКО ТЪРНОВО СТОПАНИСВА ЕДНИ ОТ ГОЛЕМИТЕ ЗЪРНО И ПЕТРОЛНИ БАЗИ НА ДА ДРВВЗ. БИХТЕ ЛИ ОБЯСНИЛИ ПОВЕЧЕ ЗА ПРОЦЕДУРИТЕ ПО СЪХРАНЕНИЕТО ИМ?

Съхранението на разнородни стоки и материали налага познаването на спецификата и спазването на изискванията и методиката за съхранение на всеки вид. Това е един труден процес, в който личния пример и знания на служители с по-голям опит допринася за опазване на наличностите, заделени за ДР и ВВЗ.

Например горивата, съхранявани в петролни бази следва да са с валидни анализни сертификати, които се издават от акредитирани лаборатории. Приемането им се извършва чрез автоматизирана система през масов разходомер, отчитащ действителното количество на приетото гориво. Същото е под постоянен мониторинг на компютърната система в реално време с отчитане височина на налив, температура на продукта, налягане в резервоара и моментна плътност на горивото. Но наред с това служителите в СБ периодично извършват ръчен замер на количествата и температурата на горивото в резервоарите. Както и поддържането в изправност на оборудването на резервоари, помпено стопанство, пожарогасителна и известителна система.

В зърнобазите към ТД ДР  гр. В. Търново се приема само хлебна пшеница, отговаряща на втора Б група съгласно БДС 602/1987г. На всяко приемано количество се извършва входящ контрол от лаборатория към базата с автоматизиран пробовземач  и включва: анализ на влага, наличие на примеси,  хектолитър не по-малко от 76  хл.маса/кг, добив на мокър глутен не по малко от 22% както и други показатели за съответствие по БДС 602/1987г..

Когато хлебната пшеница не отговаря по БДС 602/1987г. същата не се  приема.

Всички влизащи количества се измерват на електронен кантар, а приетото зърно може да бъде заделено във всеки желан склад чрез автоматизирана система от транспортьори, редлери и елеватори.

Всеки склад е оборудван със система за термоконтрол, показваща температурата на пшеницата в реално време и система за активна вентилация. Същата позволява снижаване на температурата в зърнения насип с цел предотвратяване на развитие на нежелани процеси, свързани с развитие на вредители,  повишаване на влага и поява на плесени и др.

Наред с това служителите на СБ извършват вземане на проби от хлебна пшеница от складовете за извършване на качествен анализ на съхраняваното зърно и установяване наличието или липса на вредители.

При наличие на такива се извършва обработка от оторизирана фирма на  хлебната пшеница с цел унищожаване на заразата.

КАКВА Е ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И ПРИЛАГАТЕ ЛИ СПЕЦИАЛЕН ПОДХОД, ЗА ДА МОЖЕ ДА РЕАГИРАТЕ БЪРЗО ПРИ КРИЗИ?

Организацията на работа в Териториалната дирекция и складовите бази не се различава по нищо от работата в която и да е дирекция към ДА ДР ВВЗ.

 Както ръководителите  на отделните звена, така и всички служители познават естеството на работа и смея да твърдя, че участват съзнателно в работния процес. Винаги когато по обективни причини се е налагало да се освободят влакови композиции, предадат или получат спешно материали от най-различно естество от/на контрагенти по договори или като помощ на населени места, реакцията е била незабавна и до пълното изпълнение. Честа практика е оказване на помощ със служители от една база на друга такава за своевременно изпълнение на конкретна задача. Служителите към дирекцията многократно са пренебрегвали личното си време, но не са оставяли неизпълнени заповеди и са в постоянна готовност за спешно изпълнение на възложените им задачи. Това е действителността в складовите бази която е залегнала като практика.

КАКЪВ Е БИЛ НАЙ-КРАТКИЯТ СРОК, В КОЙТО СТЕ РЕАГИРАЛИ И ИСКАНИТЕ КОЛИЧЕСТВА СА БИЛИ ДОСТАВЕНИ ДО СЪОТВЕТНОТО НАСЕЛЕНО МЯСТО?

Не мога да посоча някоя от помощите към населени места, Държавна агенция за бежанците или за други страни като приоритетна, защото всички служители на ДА ДР ВВЗ считаме, че всяка помощ трябва да се получи тогава когато е нужна, тоест сега веднага. Искам обаче да подчертая отличното сътрудничество между отделните дирекции в такъв момент. Конкретно имам предвид изпълнение на заповеди за оказване на помощ на гр. Белово, предходно на болнични заведения при пандемичната обстановка и др. Много добро взаимодействие се осъществи при превоза на помощите между дирекциите в гр. Варна, гр. Плевен и гр. В. Търново. Това взаимодействие се  е проявявало и с други дирекции към ДА ДР ВВЗ в моменти на обективна необходимост от помощ или съдействие. Всичко това говори за всеотдайността както на ръководството на ДА ДР ВВЗ, така и на служители по дирекции за своевременно оказване на помощ при кризисни ситуации.

 КОЯ Е БИЛА НАЙ-ТЕЖКАТА КРИЗИСНА СИТУАЦИЯ, НА КОЯТО СТЕ РЕАГИРАЛИ ДОСЕГА?

Като най-тежък момент бих определил наводнението през м. юни 2014г. когато складовата база в гр. Дебелец беше залята от придошли внезапно реки с воден стълб на места до 1,8-2м. височина. За отстраняване на щетите взеха участие всички служители от администрация и складови бази към дирекцията. Няма да влизам в подробност за труда, положен от тях по почистване и преконсервиране на апаратура, инструменти и имущество, само ще подчертая, че бяха извозени 41 камиона с наноси.

С КОИ ДРУГИ ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ СИ ПАРТНИРАТЕ В РЕГИОНА?

В ежедневната дейност на дирекцията неминуемо се налага взаимодействие със структурите на ДАНС и МВР по места с оглед стратегическия характер на базите;  областни управители и кметовете на населени места с наличие на складови бази на тяхна територия; Агенция Митници по решаване на конкретни проблеми свързани с наличностите на горива, както и с редица други държавни институции и фирми, с които имаме много чести контакти.     С всички тези структури намираме общ език и работим пълноценно, което е в интерес и на обществото.

НАСКОРО ПРОВЕДОХТЕ ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ ОТ ВОЕННИЯ УНИВЕРСИТЕТ В БАЗИТЕ НА ДАДРВВЗ, КАКВО ИМ КАЗАХТЕ?

Обученията на студенти от Военния университет Васил Левски се превърнаха в традиция. В случая бяха 4ти курс и по време на лекцията ги запознах със структурата на ДА ДР ВВЗ, функциите  и дейността на същата. На място в СБ Козаревец и СБ Поликраище им разясних целия процес на получаване/натрупване, съхранение и начин на предаване на зърнени храни и горива. Беше приятно да се види как както курсантите, така и техните офицери се впечатлиха  от съвременното оборудване, наличието на хл. пшеница, горива и начина на работа в базите. Думите бяха : „ Не сме очаквали, не сме допускали че може да има такова ниво на автоматизация в бази на агенцията.“ Радваха се на възможността да пипнат хлебна пшеница и с интерес слушаха за предназначението на различните уреди.