Главен юрисконсулт - Специализирана администрация / Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси" / Териториална дирекция "Държавен резерв" - Бургас / Отдел "Финансови дейности и административно-правно обслужване"

Длъжност, звено, административна структура:

Главен юрисконсулт

Специализирана администрация / Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси" / Териториална дирекция "Държавен резерв" - Бургас / Отдел "Финансови дейности и административно-правно обслужване"          

Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

Правоотношение: Служебно

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Дейността на заемащият длъжността е свързана с  осъществяването на процесуално представителство, както и изразяване на становища и разработване на предложения за решения на правни проблеми, свързани с цялостната дейност на ТД ”Държавен резерв” Бургас в съответствие с действащото законодателство.

Да съблюдава за спазване законността при сключване и изпълнение на договори, изготвяне на кореспонденция и защита законовите интереси на ТД ДР.

Изискана минимална степен на завършено образование: Магистър

Минимален професионален опит: 3 години

Ранг/Специфично наименование: IV младши

Допълнителни умения и квалификации:

-  кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

-  за заемане на длъжността се изисква достъп до класифицирана информация ниво „поверително”. Съгласно чл. 10д, ал. 4 /в действащата към момента редакция/ от ЗДСл, актът за назначаване се издава в 14 - дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.

-  кандидатите, следва да са положили практико-теоретичен изпит пред Министерство на правосъдието и да имат придобита юридическа правоспособност.

-  предпочитана специалност, по която е придобито образованието - професионална област – право

-  компютърна компетентност - MS Office, Интернет, работа с правно-нормативни продукти;

Минимален размер на основната заплата: 620 лв.

* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1

Начин за провеждане на конкурса:

- Решаване на тест

- Интервю

Документи и образци за кандидатстване:

Подаването на документи за участие се извършва лично или чрез пълномощник.
  • Заявление за участие в конкурс - Приложение 2 към чл. 17 ал. 1 от НПКДС: Приложение-2 към чл.17, ал.1.docx
  • Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС - Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност: Декларация по чл.17,ал.2,т. 1 НПКДС.docx
  • Декларация по чл. 7, ал. 1, т. 6 от ЗДСл във вр. с чл. 40, ал. 1, т. 4 и т. 7 от ЗЗКИ: deklaratzia po 7 ot zdsl.doc
  • Декларация по чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД: deklaratzia lichni danni.doc
  • Копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността
  • Удостоверение за придобита юридическа правоспособност
  • Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит
  • Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността
  • Автобиография

Място и срок за подаване на документи:

Област, община, населено място:

Бургас, Бургас, Бургас

Адрес:

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 9 - етаж III

Административно звено:

Специализирана администрация/Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси"/Териториална дирекция "Държавен резерв" - Бургас

Лице за контакт:

Име: Димитрина Тюфекчиева

Телефон: 0882 533 040

Електронна поща: burgas@statereserve.bg

Краен срок за подаване на документи:

22.03.2019 г. 17:00

Ден на публикуване:

12.03.2019 г.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

www.statereserve.bg

Документите се подават лично или чрез пълномощник /с нотариално заверено пълномощно/ в деловодството на  Териториална дирекция „Държавен резерв” - гр. Бургас, ул. „Александровска” № 9, етаж III, в срок до 10 дни от публикуване на обявлението за конкурса.

Списъците или други съобщения във връзка с конкурса, ще се обявяват на информационното табло на ТД „Държавен резерв” - Бургас, етаж III.

Телефон за справки и допълнителна информация – 0882 533 040 – г-жа Димитрина Тюфекчиева.;