Държавен експерт - Специализирана администрация / Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси" / Отдел "Медицински резерв" - Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

Длъжност, звено, административна структура:

Държавен експерт

Специализирана администрация / Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси" / Отдел "Медицински резерв"

Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

Правоотношение:

Служебно

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Целта на длъжността е свързана с изготвянето на професионални експертни анализи, прогнози, оценки и становища свързани с дейността на отдела. Организира и контролира цялостната дейност за позициите, които води по съхраняването, опазването, обновяването, поддържането, освобождаването, ползването и отчитането на държавните резерви и военновременните запаси в областта на лекарствените продукти и медицински изделия.

Изискана минимална степен на завършено образование:

Магистър

Минимален професионален опит:

4 година/години

Ранг/Специфично наименование:

III младши

Специфични изисквания за длъжността:

кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

за заемане на длъжността се изисква достъп до класифицирана информация ниво „секретно”. Съгласно чл. 10д, ал. 4 от ЗДСл /в действащата към момента редакция/, актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.

Допълнителни умения и квалификации:

Предпочитана специалност, по която е придобито образованието: професионално направление: фармация, специалност: организация и икономика на дистрибуторската и аптечна практика или икономика, организация и управление на аптечното дело.

Допълнителни умения (квалификация), носещи предимство на кандидата: компютърна компетентност: Microsoft Office  и работа с правно-нормативни продукти;

Размер на основната заплата за длъжността – 1270 лв.

Минимален размер на основната заплата:

1270 лв.

* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:

1

Начин за провеждане на конкурса (всички изброени):

Решаване на тест

Интервю

Документи и образци за кандидатстване:

Подаването на документи за участие се извършва лично или чрез пълномощник.

  • Заявление за участие в конкурс

Приложение 2 към чл. 17 ал. 1 от НПКДС

Приложение-2 към чл.17, ал.1.docx

  • Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС

Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност

Декларация по чл.17,ал.2,т. 1 НПКДС.docx

  • Декларация по чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД

Декларация по чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД

deklaratzia lichni danni.doc

  • Декларация по чл. 7, ал. 1, т. 6 от ЗДСл във вр. с чл. 40, ал. 1, т. 4 и т. 7 от ЗЗКИ

deklaratzia po 7 ot zdsl.doc

  • Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит
  • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността
  • Данни за здравното досие, съгласно чл. 11(6) от Наредба №3/25.01.2008 г. на МЗ и МТСП
    данни за здравното досие

Formuljar_Za_Zdr_Dosie.doc

  • Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността

 

Място и срок за подаване на документи:

Област, община, населено място:

София (столица), Столична, София

Адрес:

ул. "Московска" №3

Административно звено:

Обща администрация / Дирекция "Административно-правно обслужване и европейска координация" / Отдел "Човешки ресурси, канцелария и архив"

Лице за контакт:

Име: Мария Вълчева

Телефон: 02/9210301

Краен срок за подаване на документи:

20.09.2018 г. 16:30

Ден на публикуване:

10.09.2018 г.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

www.statereserve.bg 

Всички образци на документи, съпровождащи заявлението за участие в конкурса са прикачени към обявлението на интернет страницата на ДА ДРВВЗ, както и в документи и образци за кандидатстване към съответната конкурсна процедура в Административен регистър /ИИСДА/.

Кандидатите следва да имат предвид обстоятелствата посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител, както и задължението им при класиране да представят необходимите документи за проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно ЗЗКИ и ППЗЗКИ.

Документите се подават лично или чрез пълномощник /с нотариално заверено пълномощно/ в деловодството на  Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” - гр. София, ул. „Московска” № 3, в срок до 10 дни от публикуване на обявлението за конкурса

Списъците или други съобщения във връзка с конкурса, ще се обявяват във фоайето на ДА „Държавен резерв и военновременни запаси”.

Телефон за справки и допълнителна информация – 9210301 г-жа Мария Вълчева, 9210221 г-жа Аня Донкова;