Директор на дирекция Специализирана администрация; Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси"; Териториална дирекция "Държавен резерв" София; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

Длъжност, звено, административна структура:
Директор на дирекция
Специализирана администрация; Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси"; Териториална дирекция "Държавен резерв" София;
Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"
Правоотношение:
Служебно
Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Целта на длъжността е да ръководи, планира, организира, контролира и координира цялостната дейност на териториалната дирекция (ТД), свързана със създаване, съхраняване, обновяване, отчитане, контрол по качество, количество и движение, опазване, освобождаване, ползване и възстановяване на държавните резерви, военновременните запаси и запасите от нефт и нефтопродукти в съответната административна област (регион).
Изискана минимална степен на завършено образование:
Магистър
Минимален професионален опит:
4 година/години
Ранг/Специфично наименование:
III младши
Специфични изисквания за длъжността:
Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител
Нормативен акт: Закон за държавния служител
За заемане на длъжността се изисква достъп до класифицирана информация ниво „секретно”. Съгласно чл. 10д, ал. 4 от ЗДСл, актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ
Нормативен акт: Закон за защита на класифицираната информация
Допълнителни умения и квалификации:
Предпочитана специалност, по която е придобито образованието: Икономика, общо инженерство, право
Компютърна компетентност: управленски умения, работа с Microsoft office, Windows, ползването поне на един чужд език е предимство
Минимален размер на основната заплата:
750 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
1
- начин за провеждане на конкурса (всички изброени):
Концепция за стратегическо управление
Тема на разработката: Защита на концепция на тема "Оптимизиране на условията за административното управление, развитие на Териториалната дирекция и подобряване на технологията за съхраняване на държавни резерви и военновременни запаси."
Интервю

Място и срок за подаване на документи:
Област, община, населено място:
София (столица), Столична, София
Адрес:
ул. "Московска" №3
Административно звено:
Обща администрация/Дирекция "Административно-правно обслужване и европейска координация"/Отдел "Човешки ресурси, канцелария и архив"
Лице за контакт:
Име: Аня Донкова
Телефон: 02/9210221
Краен срок за подаване на документи:
11.05.2020 г. 16:30
Ден на публикуване:
30.04.2020 г.
Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:
www.statereserve.bg
Всички образци на документи, съпровождащи заявлението за участие в конкурса са прикачени към обявлението на интернет страницата на ДА ДРВВЗ, както и в документи и образци за кандидатстване към съответната конкурсна процедура в Административния регистър /ИИСДА/. ДА ДРВВЗ обработва личните данни в съответствие с общия регламент за защитата на данните, Закона за защита на личните данни и Политиката на ДА ДРВВЗ. За повече информация, моля посетете интернет страницата на ДА ДРВВЗ.

Кандидатите следва да имат предвид обстоятелствата посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител, както и задължението им при класиране да представят необходимите документи за проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно ЗЗКИ и ППЗЗКИ.

Документите се подават лично или чрез пълномощник (с нотариално заверено пълномощно) в деловодството на ДА ДРВВЗ, ул. „Московска“ № 3 в срок до 10 дни от публикуване на обявлението за конкурса. При подаване на заявленията на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика. Документите може да се подават по електронен път на електронен адрес – rezerv@statereserve.bg, като в този случай заявлението, съгласно приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. В този случай длъжностната характеристика се изпраща на кандидата по електронен път.

Списъците или други съобщения във връзка с конкурса, ще се обявяват на интернет страницата и на информационното табло във фоайето на ДА ДРВВЗ. Телефон за справки и допълнителна информация – 02/9210221 г-жа Аня Донкова, 02/9210301 г.жа Мария Вълчева.
Списъците или други съобщения във връзка с конкурса, ще се обявяват на интернет страницата на агенцията и на информационното табло във фоайето. Телефон за справки и допълнителна информация – 02/9210221 г-жа Аня Донкова, 02/9210301 г-жа Мария Вълчева.

- документи и образци за кандидатстване:
Подаването на документи за участие се извършва лично или чрез пълномощник.
Заявление за конкурс 

Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл- Заявление за участие в конкурс (3).doc

Примерна Декларация по чл. 17; ал. 3;т.1 от НПКПМДСл
Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност
Примерна Декларация за участие в конкурс чл. 17; ал.3; т 1.doc
Декларация по чл. 7, ал. 1, т. 6 от ЗДСл във вр. с чл. 40, ал. 1, т. 4 и т. 7 от ЗЗКИ
deklaratzia po 7 ot zdsl.doc