Главен експерт-Териториална дирекция "Държавен резерв" София; Отдел "Управление на собствени бази и контрол върху резервите и запасите"; Сектор "Контрол върху държавните резерви и военновременните запаси"

Длъжност, звено, административна структура:
Главен експерт
Специализирана администрация; Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси"; Териториална дирекция "Държавен резерв" София; Отдел "Управление на собствени бази и контрол върху резервите и запасите"; Сектор "Контрол върху държавните резерви и военновременните запаси";
Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"
Правоотношение:
Служебно
Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика: Участва в дейността на сектор „Контрол върху държавните резерви и военновременни запаси“ по организирането и контрола по създаването, съхраняването, опресняването, отчитането, контролирането и опазването на държавните резерви и военновременни запаси; Участва в дейността на отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите“ по организирането и контрола по създаването, съхраняването, опресняването, отчитането, контролирането и опазването на държавните резерви и военновременни запаси;
Изискана минимална степен на завършено образование:
Бакалавър
Минимален професионален опит:
2 години
Ранг/Специфично наименование:
IV младши
Специфични изисквания за длъжността:
- За заемане на длъжността се изисква достъп до класифицирана информация ниво „секретно”. Съгласно чл. 10д, ал. 4 от ЗДСл, актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.
- Предпочитана специалност, по която е придобито образованието е Здравеопазване/Фармация.
Нормативен акт: Закон за държавния служител
Допълнителни умения и квалификации:
Компютърни умения - работа с Microsoft Office, Интернет, работа с правно-нормативни продукти.
Минимален размер на основната заплата:
610 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
1
- начин за провеждане на конкурса (всички изброени):
Решаване на тест
Интервю
- документи и образци за кандидатстване:
Подаването на документи за участие се извършва лично или чрез пълномощник.
Заявление за конкурс
Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл- Заявление за участие в конкурс (3).doc
Примерна Декларация по чл. 17; ал. 3;т.1 от НПКПМДСл
Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност
Примерна Декларация за участие в конкурс чл. 17; ал.3; т 1.doc
Декларация по чл. 7, ал. 1, т. 6 от ЗДСл във вр. с чл. 40, ал. 1, т. 4 и т. 7 от ЗЗКИ
deklaratzia po 7 ot zdsl.doc

Място и срок за подаване на документи:
Област, община, населено място:
София (столица), Столична, София
Адрес:
гр.София, ул. "Алдомировска" №114
Административно звено:
Специализирана администрация; Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси";Териториална дирекция "Държавен резерв" София;Отдел "Управление на собствени бази и контрол върху резервите и запасите";Сектор "Контрол върху държавните резерви и военновременните запаси"
Лице за контакт:
Име: Силвия Паунова
Телефон: 0876409598
Електронна поща: Sofia@statereserve.bg
Краен срок за подаване на документи:
09.04.2020г. 17:00 часа
Ден на публикуване:
30.03.2020г.
Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:
www.statereserve.bg
Списъците или други съобщения във връзка с конкурса, ще се обявяват на информационното табло на ТД „Държавен резерв” гр. София, ул. „Алдомировска” №114.
Телефон за справки и допълнителна информация – 0876409598 г-жа Паунова