Началник на отдел - Специализирана администрация; Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси"; Териториална дирекция "Държавен резерв" София; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

Длъжност, звено, административна структура:
Началник на отдел
Специализирана администрация; Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси"; Териториална дирекция "Държавен резерв" София;
Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"
Правоотношение:
Служебно
Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Отдел "Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите"
Организира и контролира заделянето, съхранението, опресняването, отчитането и опазването на държавните резерви, военновременни запаси и задължителни запаси в складовите бази и външните съхранители. Упражнява контрол върху цялостната дейност на отдела.
Изискана минимална степен на завършено образование:
Бакалавър
Минимален професионален опит:
4 години
Ранг/Специфично наименование:
III младши
Допълнителни умения и квалификации:
-кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;
-за заемане на длъжността се изисква достъп до класифицирана информация ниво „секретно”. Съгласно чл. 10д, ал. 4 (в действащата към момента редакция) от ЗДСл, актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.
-предпочитана област, по която е придобито образованието: технически науки / стопански науки
-компютърна компетентност: Microsoft office, работа с правно-нормативни продукти
Минимален размер на основната заплата:
700 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
1
- начин за провеждане на конкурса (всички изброени):
Решаване на тест
Интервю
- документи и образци за кандидатстване:
Подаването на документи за участие се извършва лично или чрез пълномощник.
Заявление за участие в конкурс
Приложение 2 към чл. 17 ал. 1 от НПКДС


Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност


Декларация по чл. 7, ал. 1, т. 6 от ЗДСл във вр. с чл. 40, ал. 1, т. 4 и т. 7 от ЗЗКИ


Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността
Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит
Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността

Място и срок за подаване на документи:
Област, община, населено място:
София (столица), Столична, София
Адрес:
ул. "Алдомировска" № 114
Административно звено:
Специализирана администрация;Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси";Териториална дирекция "Държавен резерв" София
Лице за контакт:
Име: Павлина Иванова
Телефон: 0876947535
Електронна поща: Sofia@statereserve.bg
Краен срок за подаване на документи:
08.07.2019г. 17:30 часа
Ден на публикуване:
27.06.2019г.
Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:
www.statereserve.bg

Документите се подават в ТД „Държавен резерв” гр. София в срок до 10 дни от публикуване на обявлението за конкурса.

Списъците или други съобщения във връзка с конкурса, ще се обявяват на информационното табло на ТД „Държавен резерв” гр. София, ул. „Алдомировска” №114.