Главен юрисконсулт - Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси"; Териториална дирекция "Държавен резерв" София; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

Длъжност, звено, административна структура:
Главен юрисконсулт
Специализирана администрация / Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси" / Териториална дирекция "Държавен резерв" София
Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"
Правоотношение:
Служебно
Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Отдел "Финансови дейности и правно обслужване"

Целта на заемащия длъжността е свързана с осъществяването на процесуално представителство, както и изразяване на становища и разработване на предложения за решения на правни проблеми, свързани с цялостната дейност на ТД ”Държавен резерв” София в съответствие с действащото законодателство.

Да съблюдава за спазване законността при сключване на договори, изготвяне на кореспонденция и защита законовите интереси на ТД ДР София.

Изискана минимална степен на завършено образование:
Магистър
Минимален професионален опит:
3 година/години
Ранг/Специфично наименование:
IV младши
Допълнителни умения и квалификации:
- кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

- за заемане на длъжността се изисква достъп до класифицирана информация ниво „секретно”. Съгласно чл. 10д, ал. 4 (в действащата към момента редакция) от ЗДСл, актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.

- Предпочитана специалност, по която е придобито образованието/Професионална област – Правни науки

- компютърна компетентност - MS Office, Internet, работа с правно-информационни продукти;

Минимален размер на основната заплата:
620 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
1
Начин за провеждане на конкурса
Начин за провеждане на конкурса (всички изброени):
Решаване на тест
Интервю
Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място:
София (столица), Столична, София
Адрес:
ул. "Алдомировска" №114
Административно звено:
Специализирана администрация/Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси"/Териториална дирекция "Държавен резерв" София
Лице за контакт:
Име: Силвия Паунова
Телефон: 0879185262
Електронна поща: Sofia@statereserve.bg
Краен срок за подаване на документи:
04.07.2019 г. 17:30
Ден на публикуване:
24.06.2019 г.
Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:
www.statereserve.bg
Документите се подават в ТД „Държавен резерв” гр. София в срок до 10 дни от публикуване на обявлението за конкурса.

Списъците или други съобщения във връзка с конкурса, ще се обявяват на информационното табло на ТД „Държавен резерв” гр. София, ул. „Алдомировска” №114

Документи и образци за кандидатстване
Подаването на документи за участие се извършва лично или чрез пълномощник.
Заявление за участие в конкурс

Приложение 2 към чл. 17 ал. 1 от НПКДС


Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС

Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност


Декларация по чл. 7, ал. 1, т. 6 от ЗДСл във вр. с чл. 40, ал. 1, т. 4 и т. 7 от ЗЗКИ

Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността
Удостоверение за придобита юридическа правоспособност
Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит
Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността