Старши експерт Специализирана администрация / Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси" / Териториална дирекция "Държавен резерв" София Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

Длъжност, звено, административна структура:

Старши експерт
Специализирана администрация / Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси" / Териториална дирекция "Държавен резерв" София
Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"
Правоотношение:
Служебно
Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Участва в дейността на отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите” и сектор “Контрол върху държавните резерви и военновременни запаси ” по организирането и контрола по създаването, съхраняването, опресняването, отчитането, контролирането и опазването на държавните резерви и военновременни запаси. Участва в проверки и обработва информация получена по реда на ЗДРВВЗ и ЗЗНН.

Изискана минимална степен на завършено образование:
Бакалавър
Минимален професионален опит:
1 година/години
Ранг/Специфично наименование:
V младши
Допълнителни умения и квалификации:
- кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

- за заемане на длъжността се изисква достъп до класифицирана информация ниво „секретно”. Съгласно чл. 10д, ал. 4 (в действащата към момента редакция) от ЗДСл, актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.

- Предпочитана специалност, по която е придобито образованието: технически науки / стопански науки

- компютърна компетентност: Microsoft office, работа с правно-нормативни продукти

Минимален размер на основната заплата:
605 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
2
Начин за провеждане на конкурса
Начин за провеждане на конкурса (всички изброени):
Решаване на тест
Интервю
Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място:
София (столица), Столична, София
Адрес:
ул. "Алдомировска" №114
Административно звено:
Специализирана администрация/Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси"/Териториална дирекция "Държавен резерв" София
Лице за контакт:
Име: Павлина Иванова
Телефон: 0876947535
Електронна поща: Sofia@statereserve.bg
Краен срок за подаване на документи:
02.09.2019 г. 17:30
Ден на публикуване:
21.08.2019 г.
Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:
www.statereserve.bg
Документите се подават в ТД „Държавен резерв” гр. София в срок до 10 дни от публикуване на обявлението за конкурса.

Списъците или други съобщения във връзка с конкурса, ще се обявяват на информационното табло на ТД „Държавен резерв” гр. София, ул. „Алдомировска” №114.

Телефон за справки и допълнителна информация – 0876947535 г-жа П. Иванова.

Документи и образци за кандидатстване

Подаването на документи за участие се извършва лично или чрез пълномощник.
Заявление за участие в конкурс

Приложение 2 към чл. 17 ал. 1 от НПКДС


Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност


Декларация по чл. 7, ал. 1, т. 6 от ЗДСл във вр. с чл. 40, ал. 1, т. 4 и т. 7 от ЗЗКИ


Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит

Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността

Удостоверение за придобита юридическа правоспособност
Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността