Началник на сектор - Териториална дирекция "Държавен резерв" - Бургас; Отдел Експлоатация и технология на съхранението на нефтопродукти; Сектор Контролно измервателни прибори и автоматика; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

Длъжност, звено, административна структура:
Началник на сектор
Специализирана администрация / Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси" / Териториална дирекция "Държавен резерв" - Бургас / Отдел Експлоатация и технология на съхранението на нефтопродукти / Сектор Контролно измервателни прибори и автоматика
Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"
Правоотношение:
Служебно
Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Началник сектор "Контролно ицмервателни прибори и автоматика" следи за изправността на (КИП) контролно измервателни прибори и (А) автоматика - системи и оборудване при протичане на технологичните процеси в базата.

Осъществява контролни функции по отношение на материално-техническото оборудване в Петролна база – Сливен, съобразно Устройствения правилник на ДА ДРВВЗ.

Планира, отчита и анализира дейностите, свързани с нормалната работа на КИП и А оборудване.

Изискана минимална степен на завършено образование:
Бакалавър
Минимален професионален опит:
3 година/години
Ранг/Специфично наименование:
III младши
Допълнителни умения и квалификации:
- кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

- за заемане на длъжността се изисква достъп до класифицирана информация ниво „поверително”. Съгласно чл. 10д, ал. 4 (в действащата към момента редакция) от ЗДСл, актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.

- Предпочитана специалност, по която е придобито образованието: инженерни специалности КИП, автоматика и електроника;

- Допълнителни умения - компютърна компетентност: : работа с Microsoft Office, Интернет, работа с правно-нормативни продукти. Желателно е владеене на английски език.

Минимален размер на основната заплата:
650 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
1
Начин за провеждане на конкурса
Начин за провеждане на конкурса (всички изброени):
Решаване на тест
Интервю
Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място:
Бургас, Бургас, Бургас
Адрес:
ул. "Александровска" № 9, етаж 3
Административно звено:
Специализирана администрация/Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси"/Териториална дирекция "Държавен резерв" - Бургас/Отдел Експлоатация и технология на съхранението на нефтопродукти/Сектор Контролно измервателни прибори и автоматика
Лице за контакт:
Име: Димитрина Тюфекчиева
Телефон: 0882 533 040
Електронна поща: Burgas@statereserve.bg
Краен срок за подаване на документи:
01.07.2019 г. 17:00
Ден на публикуване:
21.06.2019 г.
Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:
reserv.statereserve.bg
Документите се подават лично или чрез пълномощник (с нотариално заверено пълномощно) в деловодството на ТД „Държавен резерв” гр. Бургас, етаж 3, в срок до 10 дни от публикуване на обявлението за конкурса.

Списъците или други съобщения във връзка с конкурса, ще се обявяват на информационното табло на ТД „Държавен резерв” гр. Бургас,

ул. „Александровска” № 9, етаж 3.

Телефон за справка и допълнителна информация - 0882 533 040 - г-жа Д. Тюфекчиева

Документи и образци за кандидатстване
Подаването на документи за участие се извършва лично или чрез пълномощник.
Заявление за участие в конкурс
Приложение 2 към чл. 17 ал. 1 от НПКДС 

Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност

Декларация по чл. 7, ал. 1, т. 6 от ЗДСл във вр. с чл. 40, ал. 1, т. 4 и т. 7 от ЗЗКИ

Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността
Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит
Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността