Началник на отдел-Териториална дирекция "Държавен резерв" - Велико Търново; Отдел "Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите"; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

Длъжност, звено, административна структура:
Началник на отдел
Специализирана администрация; Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси"; Териториална дирекция "Държавен резерв" - Велико Търново; Отдел "Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите";
Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"
Правоотношение:
Служебно
Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Длъжността е пряко свързана с организацията, управлението и контрола по съхранение на държавните резерви и военновременни запаси в собствени складови бази и външни съхланители. Създаване, съхраняване, ползване и възстановяване на задължителните запаси от нефт и нефтопродукти от страна на задължени лица и изпълнение задълженията от съхранители по ЗЗНН.
Изискана минимална степен на завършено образование:
Бакалавър
Минимален професионален опит:
4 години
Ранг/Специфично наименование:
III младши
Специфични изисквания за длъжността: Да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител
Нормативен акт: Закон за държавния служител
Достъп до класифицирана информация до ниво секретно
Нормативен акт: Закон за защита на класифицираната информация
Допълнителни умения и квалификации:
Компютърна компетентност: Microsoft office, работа с правно-нормативни документи.
Предпочитана специалност, по която е придобито образованието - икономика или инженерство.
Минимален размер на основната заплата:
700 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
1
- начин за провеждане на конкурса (всички изброени):
Решаване на тест
Интервю
- документи и образци за кандидатстване:
Подаването на документи за участие се извършва лично или чрез пълномощник.
Декларация по чл. 7, ал. 1, т. 6 от ЗДСл във вр. с чл. 40, ал. 1, т. 4 и т. 7 от ЗЗКИ


Декларация по чл. 17, ал. 2, т.1 от НПКДС


Заявление за участие в конкурс
/Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/


Копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността
Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит
Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността
Автобиография

Място и срок за подаване на документи:
Област, община, населено място:
Велико Търново, Велико Търново, Велико Търново
Адрес:
В.Търново ул."Христо Ботев" № 86 ет.3
Административно звено:
Специализирана администрация;Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси";Териториална дирекция "Държавен резерв" - Велико Търново
Лице за контакт:
Име: Мая Белева
Телефон: 0876987611
Краен срок за подаване на документи:
29.07.2019 г. 17:30 часа
Ден на публикуване:
19.07.2019 г.
Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:
www.statereserve.bg

ТД "Държавен резерв" гр. В. Търново, ул. "Христо Ботев" № 86, ет. 3