Младши експерт-Специализирана администрация; Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси"; Отдел "Горива и масла"; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

Длъжност, звено, административна структура:
Младши експерт
Специализирана администрация; Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси"; Отдел "Горива и масла";
Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"
Правоотношение:
Служебно
Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Участие в дейността на отдел „Горива и масла” (ГМ), свързана с изпълнение на задълженията на агенцията, произтичащи от Закона за запасите от нефт и нефтопродукти (ЗЗНН), Закона за задълженията към международния фонд за обезщетение при щети, причинени от замърсяване с нефт (ЗЗМФОЩПЗН) и Закона за държавните резерви и военновременните запаси (ЗДРВВЗ);
Подпомагане на цялостната дейност на отдел ГМ в кръга на своята компетентност;
Изпълнение на възложените задачи от началника на отдел „Горива и масла”, за постигане целите и задачите на отдел ГМ.
Изискана минимална степен на завършено образование: Професионален бакалавър
Минимален професионален опит:
0 години
Ранг/Специфично наименование:
V младши
Специфични изисквания за длъжността: Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.
Нормативен акт: Закон за държавния служител
За заемане на длъжността се изисква достъп до класифицирана информация ниво „секретно”. Съгласно чл. 10д, ал. 4 от ЗДСл, актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ;
Нормативен акт: Закон за защита на класифицираната информация
Допълнителни умения и квалификации:
Компютърна компетентност: Microsoft office, работа с правно-нормативни продукти;
Предпочитана специалност, по която е придобито образованието: технически науки.
Минимален размер на основната заплата – минималният праг на степен 2, определен за длъжността е 610 лева
Минимален размер на основната заплата:
610 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
1
- начин за провеждане на конкурса (всички изброени):
Решаване на тест
Интервю

Място и срок за подаване на документи:
Област, община, населено място:
София (столица), Столична, София
Адрес:
ул. "Московска" №3
Административно звено:
Обща администрация;Дирекция "Административно-правно обслужване и европейска координация";Отдел "Човешки ресурси, канцелария и архив"
Лице за контакт:
Име: Аня Донкова
Телефон: 02/9210221
Електронна поща: reserv@staterreserve.bg
Краен срок за подаване на документи:
26.05.2020 г. 16:30 часа
Ден на публикуване:
15.05.2020 г.
Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:
www.statereserve.bg

Всички образци на документи, съпровождащи заявлението за участие в конкурса са прикачени към обявлението на интернет страницата на ДА ДРВВЗ, както и в документи и образци за кандидатстване към съответната конкурсна процедура в Административния регистър /ИИСДА/. ДА ДРВВЗ обработва личните данни в съответствие с общия регламент за защитата на данните, Закона за защита на личните данни и Политиката на ДА ДРВВЗ. За повече информация, моля посетете интернет страницата на ДА ДРВВЗ.

Документите се подават лично или чрез пълномощник (с нотариално заверено пълномощно) в деловодството на ДА ДРВВЗ, ул. „Московска“ № 3 в срок до 10 дни от публикуване на обявлението за конкурса. При подаване на заявленията на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика. Документите може да се подават по електронен път на електронен адрес – rezerv@statereserve.bg, като в този случай заявлението, съгласно приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. В този случай длъжностната характеристика се изпраща на кандидата по електронен път.

Списъците или други съобщения във връзка с конкурса, ще се обявяват на интернет страницата и на информационното табло във фоайето на ДА ДРВВЗ. Телефон за справки и допълнителна информация – 02/9210221 г-жа Аня Донкова, 02/9210301 г.жа Мария Вълчева.

- документи и образци за кандидатстване:
Подаването на документи за участие се извършва лично или чрез пълномощник.
Заявление за участие в конкурс
/Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл)/


Примерна Декларация по чл. 17; ал. 3;т.1 от НПКПМДСл
Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност


Декларация по чл. 7, ал. 1, т. 6 от ЗДСл във вр. с чл. 40, ал. 1, т. 4 и т. 7 от ЗЗКИ


Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността
Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит
Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността