Началник на сектор-Териториална дирекция "Държавен резерв" - Варна; Отдел "Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите"; Сектор "Складови бази Шумен и Търговище"; Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

Длъжност, звено, административна структура:
Началник на сектор
Специализирана администрация; Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси"; Териториална дирекция "Държавен резерв" - Варна; Отдел "Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите"; Сектор "Складови бази Шумен и Търговище";
Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"
Правоотношение:
Служебно
Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Ръководи, организира и контролира цялостната дейност в базите по приемането, съхранението, обновяването, предаването и документирането на движението на съхраняваните материални запаси от медицински стоки и лекарствени продукти за ДР и ВВЗ.
Изискана минимална степен на завършено образование:
Бакалавър
Минимален професионален опит:
3 години
Ранг/Специфично наименование:
III младши
Специфични изисквания за длъжността: Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител /ЗДСл/.
Нормативен акт: Закон за държавния служител
За заемане на длъжността се изисква достъп до класифицирана информация ниво „секретно”. Съгласно чл. 10д, ал. 4 /в действащата към момента редакция/ от ЗДСл, актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.
Нормативен акт: Закон за защита на класифицираната информация
Допълнителни умения и квалификации:
Компютърна компетентност: MS Office, работа с правно-нормативни продукти.
Предпочитана специалност, по която е придобито образованието: Математика и информатика/фармация
Минимален размер на основната заплата:
650 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
1
- начин за провеждане на конкурса (всички изброени):
Решаване на тест
Интервю
- документи и образци за кандидатстване:
Подаването на документи за участие се извършва лично или чрез пълномощник.
Заявление за участие в конкурс
Приложение 2 към чл. 17 ал. 1 от НПКДС


Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност


Декларация по чл. 7, ал. 1, т. 6 от ЗДСл във вр. с чл. 40, ал. 1, т. 4 и т. 7 от ЗЗКИ


Копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността
Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит
Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността
Автобиография

Място и срок за подаване на документи:
Област, община, населено място:
Варна, Варна, Варна
Адрес:
ул. "София" №28, етаж 3
Административно звено:
Специализирана администрация;Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси";Териториална дирекция "Държавен резерв" - Варна;Отдел "Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите"/Сектор "Складови бази Шумен и Търговище"
Лице за контакт:
Име: Нели Георгиева
Телефон: 0882533024
Краен срок за подаване на документи:
24.06.2019г. 17:00 часа
Ден на публикуване:
14.06.2019г.
Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:
www.statereserve.bg

Всички образци на документи, съпровождащи заявлението за участие в конкурса са прикачени към обявлението на интернет страницата на ДА ДРВВЗ, както и в документи и образци за кандидатстване към съответната конкурсна процедура в Административния регистър /ИИСДА/. ДА ДРВВЗ обработва личните данни в съответствие с общия регламент за защитата на данните, Закона за защита на личните данни и Политиката на ДА ДРВВЗ. За повече информация, моля посетете интернет страницата на ДА ДРВВЗ.

Кандидатите следва да имат предвид обстоятелствата, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител, както и задължението им при класиране да представят необходимите документи за проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация, съгласно ЗЗКИ и ППЗЗКИ.

Документите се подават в Деловодството на Териториална дирекция „Държавен резерв” – гр. Варна, ул. „София” 28, етаж 3, пощенска кутия №218, в срок до 10 дни от публикуване на обявлението за конкурса.