Главен експерт - Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси";Териториална дирекция "Държавен резерв" София; Отдел "Финансови дейности и правно обслужване"

Длъжност, звено, административна структура:

Главен експерт

Специализирана администрация / Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси" / Териториална дирекция "Държавен резерв" София / Отдел "Финансови дейности и правно обслужване"
Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

Правоотношение:
Служебно

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика: Участва в осъществяването на цялостната счетоводна дейност, съгласно изискванията на Закона за счетоводството и други нормативни актове, с цел да се даде вярна и честна представа за финансовото състояние и резултатите от дейността на Дирекцията. Отчита касовото изпълнение на бюджета.

Изискана минимална степен на завършено образование:
Бакалавър

Минимален професионален опит:
2 година/години

Ранг/Специфично наименование:
IV младши

Специфични изисквания за длъжността:
кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;
за заемане на длъжността се изисква достъп до класифицирана информация ниво „секретно”. Съгласно чл. 10д, ал. 4 от ЗДСл, актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.

Предпочитана специалност, по която е придобито образованието:
стопански науки / счетоводство

Допълнителни умения и квалификации:
компютърна компетентност: счетоводна програма “Ажур Л”, Microsoft office, правен софтуер – “Сиела”, “Апис” и др.

Минимален размер на основната заплата:
610 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
1

Начин за провеждане на конкурса (всички изброени):

Решаване на тест

Интервю

Място и срок за подаване на документи

Област, община, населено място:

София (столица), Столична, София

Адрес:

ул. "Алдомировска" №114

Административно звено:

Специализирана администрация/Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси"/Териториална дирекция "Държавен резерв" София

Лице за контакт:

Име: Силвия Паунова
Телефон: 0876409598
Електронна поща: Sofia@statereserve.bg

Краен срок за подаване на документи:

16.04.2020 г. 17:00

Ден на публикуване:

06.04.2020 г.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

https://www.statereserve.bg/bg/index/karieri/dopusnati-i-nedopusnati-kandidati-v-konkursi/

Списъците или други съобщения във връзка с конкурса, ще се обявяват на информационното табло на ТД „Държавен резерв” гр. София, ул. „Алдомировска” №114.
Телефон за справки и допълнителна информация – 0876409598 г-жа Паунова.

Документи и образци за кандидатстване

Подаването на документи за участие се извършва лично или чрез пълномощник.

  • Заявление за участие в конкурс

Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл- Заявление за участие в конкурс (3).doc

  • Декларация по чл. 17, ал. 2, т.1 от НПКДС

Deklaracia_17[1].2_ot_NPKDS.doc

  • Декларация по чл. 7, ал. 1, т. 6 от ЗДСл във вр. с чл. 40, ал. 1, т. 4 и т. 7 от ЗЗКИ

deklaratzia po 7 ot zdsl.doc

  • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността
  • Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит
  • Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - трудова, служебна или осигурителна книжка