Списък на допуснатите и недопуснати кандидати в конкурса за длъжността Главен експерт в административно звено: Дирекция „Сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка“ при Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”.

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати в конкурса за длъжността Главен експерт в административно звено: Дирекция „Сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка“ при Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”.

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите  и недопуснати кандидати в конкурса за длъжността главен експерт в в административно звено: дирекция „Сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка“ при Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси"

Допуснати до конкурса са следните кандидати:

1.Тони Петров Николов
2.Йордан Николаев Янков
3.Габриел Любенов Даковски
4.Венцислав Ангелов Стаменов
5.Пламен Кирилов Досев

Няма недопуснати кандидати

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 09.12.2020 г. от 10:30 часа в сградата на Държавна агенция ДРВВЗ на третия етаж в заседателната зала за решаване на теста, който на основание чл. 36, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността.
Тестът ще съдържа 20 въпроса. Продължителност за решаване на теста  е 30 минути.
Всеки верен отговор носи 5 точки.
Максимален брой точки – 100, което се определя, като оценка 5.00.
Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста се определя на 80 на сто от максималния брой точки или 80 точки, което се определя, като оценка 4.00.
Комисията взе решение минималният резултат, при който кандидатите се считат за успешно издържали интервюто – минимум оценка 4,00.
Резултатите от теста на допуснатите до интервю кандидати ще се умножават по коефициент 4, а резултатите от оценяването на кандидатите на интервюто – с коефициент 5.

На 09.12.2020 г. в 13:30 часа ще бъде обявен списъкът с резултатите от теста.
Оценените с оценка не по – ниска от 80 точки кандидати трябва да се явят на интервю на 09.12.2020 г.  в 14:00 часа в сградата на Държавна агенция ДРВВЗ на третия етаж в заседателната зала.

Източници:

1.Закон за обществените поръчки;
2.Правилник за прилагане на Закона за обществени поръчки;
3.Наредба за условията и реда за продажба на държавни резерви и военновременни запаси.
4.Наредба за условията и реда за организиране на дейностите по държавните резерви и военновременни запаси,
5. Закон за държавните резерви и военновременни запаси
6.Устройствен правилник на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“