Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Младши експерт в административно звено: отдел „Маркетинг, обществени поръчки и продажби“ към дирекция „Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване“

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКПМДСл публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Младши експерт
в административно звено: отдел „Маркетинг, обществени поръчки и продажби“ към дирекция „Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване“

Допуснати до конкурса кандидати са:

1.Георги Любенов Джингаров
2.Любомир Михайлов Шарков
3.Десислава Йорданова Христова
4.Димитър Тодоров Тодоров
5.Стоян Митков Вълков
6.Аделина Любомирова Вълкова
7.Мартин Атанасов Томбушев
8.Мариела Георгиева Гецева
9.Ася Евгениева Иванова
10.Анчо Сашев Тодоров
11.Бистра Петева Тодорова
12.Катерина Валериева Трифонова
13.Венцеслава Георгиева Михайлова

До конкурса не се допускат следните кандидати:

Няма недопуснати кандидати

Допуснатият кандидат следва да се яви на 03.02.2021 г. от 10:30 часа на адрес: ул. Московска № 3 - в сградата на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ за решаване на теста, който на основание чл. 36, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността.
Тестът ще съдържа 20 въпроса. Продължителност за решаване на теста е 30 минути.
Всеки верен отговор носи 5 точки.
Максимален брой точки – 100, което се определя, като оценка 5.00.
Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста се определя на 80 на сто от максималния брой точки или 80 точки, което се определя, като оценка 4.00.
Комисията взе решение минималният резултат, при който кандидатите се считат за успешно издържали интервюто – минимум оценка 4,00.
Резултатите от теста на допуснатите до интервю кандидати ще се умножават по коефициент 4, а резултатите от оценяването на кандидатите на интервюто – с коефициент 5.
На 03.02.2021г. в 12:00 часа ще бъдат обявени резултатите от теста.

Оценените с оценка не по – ниска от 80 точки кандидати трябва да се явят на интервю на 03.02.2021 г. в 13:30 часа в сградата на Държавна агенция ДРВВЗ на третия етаж в заседателната зала.

Източници:
1.Закон за обществените поръчки;
2.Правилник за прилагане на Закона за обществени поръчки;
3.Наредба за условията и реда за продажба на държавни резерви и военновременни запаси.
4.Наредба за условията и реда за организиране на дейностите по държавните резерви и военновременни запаси,
5. Закон за държавните резерви и военновременни запаси
6.Устройствен правилник на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“.