КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ, УЧАСТВАЛИ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА - Главен експерт в отдел „Финансови дейности, и административно-правно обслужване” при ТД ДР гр. Варна към ДА ДРВВЗ

П Р О Т О К О Л  № 4

Днес, 18.12.2020 г. в гр. Варна, се събра комисия, назначена със Заповед № РД-09-107/30.11.2020 г. на Председателя на ДА ДРВВЗ, изменена със Заповед №РД-09-111/10.12.2020 г. на Председателя на ДА ДРВВЗ в състав,

Председател: Любомир Пашов – Началник на отдел ФДАПО
Членове:
1. Екатерина Иванова - Главен юрисконсулт, отдел ФДАПО
2. Нели Георгиева – Старши експерт, отдел ФДАПО


Комисията започна работа в 12.00 часа.

За интервю за длъжността Главен експерт в отдел „Финансови дейности, и административно-правно обслужване” при ТД ДР гр. Варна към ДА ДРВВЗ се яви:

ЮЛИЯН СТАНЧЕВ КАЛОВ

Комисията проведе интервю с явилия се кандидат, като бяха задавани въпроси, предварително определени от комисията. Отговорите на кандидата бяха оценени от членовете на комисията индивидуално и оценките са нанесени във формуляри – неразделна част от настоящия протокол.
Комисията, след като нанесе дадените оценки от всеки член на комисията за интервюто във формуляра за окончателните резултати на кандидата – Приложение обр. 8 към настоящия протокол и изчисли общия резултат по реда на чл. 43 от НПКПМДСл, извърши следното класиране:

1.ЮЛИЯН СТАНЧЕВ КАЛОВ