Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в административно звено: сектор „Контрол върху резервите и запасите”, отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите”, на ТД ДР гр. Велико Търново

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКПМДСл публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в административно звено: сектор „Контрол върху резервите и запасите”, при отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите”, на ТД „Държавен резерв” гр. Велико Търново

Допуснати до конкурса кандидати са:

1. Георги Стоянов Козалъков
2. Стефан Гатев Митев
3. Тихомир Иванов Иванов
4. Пенка Стоянова Камбурова
5. Галина Йорданова Господинова
6. Радослав Радоев Радев
7. Красимир Иванов Овчаров
8. Милена Байчева Симеонова
9. Жанета Петкова Иванова
10. Иван Йосифов Конов

До конкурса не се допускат следните кандидати:
Няма недопуснати кандидати

Допуснатите кандидати следва да се явят на 06.01.2021 г. от 10:30 часа в сградата на Териториална дирекция „Държавен резерв” Велико Търново, ул. „Христо Ботев” № 86 на пети етаж в стая № 502 за решаване на тест, който на основание чл. 36, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността.
Тестът ще съдържа 20 въпроса
Продължителност за решаване на теста – 30 минути.
Всеки верен отговор носи 5 точки.
Максимален брой точки – 100, което се определя, като оценка 5.00.
Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста се определя на 80 на сто от максималния брой точки или 80 точки, което се определя, като оценка 4.00.
Комисията взе решение минималният резултат, при който кандидатите се считат за успешно издържали интервюто - минимум оценка 4,00.

Резултатите от теста на допуснатите до интервю кандидати ще се умножават по коефициент 4, а резултатите от оценяването на кандидатите на интервюто с коефициент 5.

На 06.01.2021 г. в 14:00 часа ще бъде обявен списъкът с резултатите от теста.

Оценените с оценка не по - ниска от 4.00 кандидати трябва да се явят на интервю на 06.01.2021 г. от 14:15 часа в сградата на Териториална дирекция „Държавен резерв” Велико Търново.

Информационни източници, които могат да се използват при подготовката за конкурса:

1. Закон за държавните резерви и военновременни запаси /ЗДРВВЗ/;
2. Наредба за условията и реда за организиране на дейностите по държавните резерви и военновременни запаси /НУРОДДРВВЗ/;
3. Наредба за условията и реда за продажба на държавните резерви и военновременни запаси /НУРПДРВВЗ;
4. Устройствен правилник на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” /УПДАДРДВВЗ/
5. Закон за държавния служител/ЗДСл/;
6. Закон за запасите от нефт и нефтопродукти /ЗЗНН/;
7. Наредба №1 от 01.08.2013г. за условията и реда за съхраняване на запаси по закона за запасите от нефт и нефтопродукти;
8. Наредба №1 от 28.07.2014г. за проверките извършвани от ДА „ДРВВЗ” по ЗЗНН;
9. Закон за защита на класифицираната информация /ЗЗКИ/;
10. Правилник за прилагане на закона за защита на класифицираната информация /ППЗЗКИ/;
11. Закон за административните нарушения и наказания /ЗАНН/. 

Документи
Протокол №4 07-01-2021 12:57:25 Изтеглете файл