Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в сектор „Контрол върху резервите и запасите”, при отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите”, на ТД „Държавен резерв” гр. Велико Търново

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКПМДСл публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в административно звено: сектор „Контрол върху резервите и запасите”, при отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите”, на ТД „Държавен резерв” гр. Велико Търново


Допуснати до конкурса кандидати са:

Въз основа на преценката конкурсната комисия реши, че няма допуснати кандидати

До конкурса не се допускат следните кандидати:

1.Пенка Стоянова Камбурова - чл.20, ал.2от НПКПМДСл -До участие в конкурса не се допускат лица, които не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността и не пригежават необходимия професионален опит

2.Галина Йорданова Господинова - чл.20, ал.2от НПКПМДСл -До участие в конкурса не се допускат лица, които не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността и не пригежават необходимия професионален опит