КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ, УЧАСТВАЛИ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА -Главен експерт в сектор „Контрол върху държавните резерви и военновременните запаси“, към отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите, на ТД-София

 

ПРОТОКОЛ №  4

 

     Днес 08.01.2021 г., в гр. София се проведе заседание на комисия, назначена със заповед № РД-09-110/07.12.2020 г. на Председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, за класиране на кандидатите в конкурса за длъжността – Главен експерт“ всектор „Контрол върху държавните резерви и военновременните запаси“, към отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите, на Териториална дирекция „Държавен резерв” гр. София при Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”.

На заседанието присъстваха всички членове на комисията, както следва:

Председател:  Ралица Личева – Началник на отдел УСБКРЗ;

и членове:     1. Симона Цветанова - Юрисконсулт в отдел  ФДПО;           

                        2. Силвия Паунова – Главен експерт в отдел АИОЧР;

          

           Комисията започна работа в 11,30 часа в пълен състав.

            За провеждане на интервю за длъжността - „Главен експерт“ всектор „Контрол върху държавните резерви и военновременните запаси“, към отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите, на Териториална дирекция „Държавен резерв” гр. София при Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”,се явиха допуснатите кандидати:

 г-жа Цанка Недялкова Пеева

 Комисията проведе интервюто с допуснатия кандидат, като бяха задавани въпроси предварително определени с Протокол № 2/08.01.2021 г. Отговорите на кандидата за длъжността бяха оценени от членовете на комисията индивидуално, като оценките са нанесени във формуляри  /Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДСл/ - неразделна част от настоящия протокол.

 Комисията нанесе оценките от интервюто на допуснатия кандидат във формуляра за окончателните резултати на кандидата - Приложение № 8  към чл. 43, ал. 2 от НПКПМДСл към настоящия протокол, изчисли общия резултат по реда на чл. 33 от НПКПМДСл и извърши следното класиране:

 Г-жа Цанка Недялкова Пеева