Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Младши експерт в административно звено: отдел „Финансови дейности и правно обслужване“, на Териториална дирекция „Държавен резерв” гр. София

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКПМДСл публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Младши експерт в административно звено: отдел „Финансови дейности и правно обслужване“, на Териториална дирекция „Държавен резерв” гр. София при Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”.

Допуснати до конкурса кандидати са:

1.Красимир Валентинов Маринов
2.Антоанета Иванова Кръстева
3.Христина Кирилова Кирянска
4.Стериос Стериос Барес
5.Петя Веселинова Гоцева
6.Аспарух Пламенов Иванов

До конкурса не се допускат следните кандидати:

1.Цвета Стоянова Филипова - На основание чл. 10в, ал. 1 от ЗДСл, чл.17 и чл.20, ал.2, т.1 от НПКПМДСл. Документите за участие в конкурса не са подадени съгласно т. 5.3. от Обявлението (документите се подават лично, чрез пълномощник) или са подписани от кандидата с електронен подпис.

Допуснатите кандидати следва да се явят на 07.01.2021 година в 10.00 часа, в сградата на Териториална дирекция „Държавен резерв” гр. София, ул. „Алдомировска” № 114 за решаване на теста, който на основание чл. 36, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността.
Тестът ще съдържа 20 затворени въпроса с един възможен верен отговор. Продължителност за решаване на теста - 30 минути. Всеки верен отговор носи 5 точки.
Максимален брой точки – 100, което се определя, като оценка 5.00.
Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста се определя на 80 на сто от максималния брой точки или 80 точки, което се определя, като оценка 4.00.
Комисията взе решение минималният резултат, при който кандидатите се считат за успешно издържали интервюто – минимум оценка 4,00.
Резултатите от теста на допуснатите до интервю кандидати ще се умножават по коефициент 4, а резултатите от оценяването на кандидатите на интервюто – с коефициент 5.

На 07.01.2021 г. в 11.30 часа ще бъде обявен списък с резултатите от теста.

Оценените с оценка не по-ниска от 80 точки кандидати трябва, да се явят на интервю на 07.01.2021 г. в 12.00 часа в сградата на Териториална дирекция „Държавен резерв” гр. София, ул. „Алдомировска” № 114.

При удължаване на Заповед № РД 01-680 от 27.11.2020 г. на министъра на здравеопазването, с оглед предприемане на мерки за предотвратяване разпространението на респираторни заболявания и инфекции, включително и поради епидемичното разпространение на COVID-19 до отмяна на извънредното положение в страната, допуснатите кандидати за решаване на теста ще бъдат уведомени допълнително лично чрез телефонно обаждане и съобщение по е-mail за промяна датата и часа за решаване на теста .

Информационни източници, които могат да се използват при подготовката за конкурса:

1.Закон за държавните резерви и военновременните запаси (ЗДРВВЗ);
2.Закон за държавния служител;
3.Закон за счетоводството;
4.Закон за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и Правилника за прилагането му (ЗЗКИ);
5.Устройствен правилник на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ (ДА ДРВВЗ);
6.Наредба за условията и реда за организиране на дейностите по държавните резерви и военновременни запаси;
7.Вътрешни нормативни актове на ДА ДРВВЗ.