Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността- Главен експерт в сектор „Контрол върху държавните резерви и военновременните запаси“ при ТД „Държавен резерв” гр. София

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКПМДСл публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт
в административно звено: сектор „Контрол върху държавните резерви и военновременните запаси“, към отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите, на Териториална дирекция „Държавен резерв” гр. София при Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”.

Допуснати до конкурса кандидати са:

1. Цанка Недялкова Пеева

До конкурса не се допускат следните кандидати:

1.Севим Качан - На основание чл. 10в, ал. 1 от ЗДСл, чл.17 и чл.20, ал.2, т.1 от НПКПМДСл и т. 5.3. от Обявлението (документите се подават лично, чрез пълномощник) или са подписани от кандидата с електронен подпис

2.Аспарух Пламенов Иванов - На основание чл. 20, ал.2 от НПКПМДСл и раздел. ІІ. от Обявлението не отговаря на изискването за предпочитана специалност по която е придобито образованието - здравеопазване / фармация

Допуснатият кандидат следва да се яви на 08.01.2021 година в 10.00 часа, в сградата на Териториална дирекция „Държавен резерв” гр. София, ул. „Алдомировска” № 114 за решаване на теста, който на основание чл. 36, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността.
Тестът ще съдържа 20 затворени въпроса с един възможен верен отговор. Продължителност за решаване на теста - 30 минути. Всеки верен отговор носи 5 точки.
Максимален брой точки – 100, което се определя, като оценка 5.00.
Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста се определя на 80 на сто от максималния брой точки или 80 точки, което се определя, като оценка 4.00.
Комисията взе решение минималният резултат, при който кандидатите се считат за успешно издържали интервюто – минимум оценка 4,00.
Резултатите от теста на допуснатите до интервю кандидати ще се умножават по коефициент 4, а резултатите от оценяването на кандидатите на интервюто – с коефициент 5.

На 08.01.2021 г. в 11.15 часа ще бъде обявен списък с резултатите от теста.

Оценените с оценка не по-ниска от 80 точки кандидати трябва, да се явят на интервю на 08.01.2021 г. в 11.30 часа в сградата на Териториална дирекция „Държавен резерв” гр. София, ул. „Алдомировска” № 114.

При удължаване на Заповед № РД 01-680 от 27.11.2020 г. на министъра на здравеопазването, с оглед предприемане на мерки за предотвратяване разпространението на респираторни заболявания и инфекции, включително и поради епидемичното разпространение на COVID-19 до отмяна на извънредното положение в страната, допуснатите кандидати за решаване на теста ще бъдат уведомени допълнително лично чрез телефонно обаждане и съобщение по е-mail за промяна датата и часа за решаване на теста .

Информационни източници, които могат да се използват при подготовката за конкурса:
1.Закон за държавните резерви и военновременните запаси (ЗДРВВЗ);
2.Закон за държавния служител;
3.Закон за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и Правилника за прилагането му;
- Устройствен правилник на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ (ДА ДРВВЗ);
4.Наредба за условията и реда за организиране на дейностите по държавните резерви и военновременните запаси;
5.Закон за административните нарушения и наказания;
6.Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина;
7.Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите;
8.Наредба № 1 от 18 април 2008 г. за контрол на прекурсорите на наркотични вещества.