КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ, УЧАСТВАЛИ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА -Младши експерт в отдел „Финансови дейности и правно обслужване“ на ТД „Държавен резерв“ гр. София


П Р О Т О К О Л № 4

Днес 07.01.2021 г., в гр. София се проведе заседание на комисия, назначена със заповед № РД-09-109/07.12.2020 г. на Председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, за класиране на кандидатите в конкурса за длъжността длъжността – „Младши експерт“ в отдел „Финансови дейности и правно обслужване“ на ТД „Държавен резерв“ гр. София.
На заседанието присъстваха всички членове на комисията, както следва:

Председател: Димитър Димитров – Директор на ТД ДР гр. София;
и членове:     1. Мирена Маринова - Главен юрисконсулт в отдел ФДПО;
                       2. Силвия Паунова – Главен експерт в отдел АИОЧР;

Комисията започна работа в 12,00 часа в пълен състав.

За провеждане на интервю за длъжността - „Младши експерт“ в отдел „Финансови дейности и правно обслужване“ на Териториална дирекция „Държавен резерв“ гр. София, се явиха допуснатите кандидати:

1.Аспарух Пламенов Иванов
2.Стериос Стериос Барес

Комисията проведе интервюто с допуснатите кандидати, като им бяха задавани въпроси, предварително определени с Протокол № 2/07.01.2021 г. Отговорите на кандидата за длъжността бяха оценени от членовете на комисията индивидуално, като оценките са нанесени във формуляри /Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДСл/ - неразделна част от настоящия протокол.

Комисията нанесе оценките от интервюто на допуснатия кандидат във формуляра за окончателните резултати на кандидата - Приложение № 8 към чл. 43, ал. 2 от НПКПМДСл към настоящия протокол, изчисли общия резултат по реда на чл. 33 от НПКПМДСл и извърши следното класиране:

1.Стериос Стериос Барес
2.Аспарух Пламенов Иванов