Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Старши експерт в административно звено: отдел „Маркетинг, обществени поръчки и продажби“ към дирекция „Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване“

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКПМДСл публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Старши експерт в административно звено: отдел „Маркетинг, обществени поръчки и продажби“ към дирекция „Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване“


Допуснати до конкурса кандидати са:

1.Милена Славчева Митова

До конкурса не се допускат следните кандидати:
Няма недопуснати кандидати

Допуснатият кандидат следва да се яви на 16.11.2020 г. от 10:00 часа на адрес: ул. „Московска“ № 3 в сградата на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, трети етаж – заседателна зала за решаване на тест, който на основание чл. 36, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността.
Тестът ще съдържа 20 въпроса. Продължителност за решаване на теста е 30 минути.
Всеки верен отговор носи 5 точки.
Максимален брой точки – 100, което се определя, като оценка 5.00.
Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста се определя на 80 на сто от максималния брой точки или 80 точки, което се определя, като оценка 4.00.
Комисията взе решение минималният резултат, при който кандидата се счита за успешно издържал интервюто – минимум оценка 4,00.
Резултатите от теста на допуснатия до интервю кандидат ще се умножават по коефициент 4, а резултатите от оценяването на кандидата на интервюто – с коефициент 5.

На 16.11.2020 г. в 10:45 часа ще бъдат обявени резултатите от теста.

Оцененият с оценка не по – ниска от 80 точки кандидат трябва да се яви на интервю на 16.11.2020 г. в 11:00 часа в сградата на Държавна агенция ДРВВЗ на третия етаж в заседателната зала.

Източници:

1.Закон за обществените поръчки;
2.Правилник за прилагане на Закона за обществени поръчки;
3.Наредба за условията и реда за продажба на държавни резерви и военновременни запаси.
4.Наредба за условията и реда за организиране на дейностите по държавните резерви и военновременни запаси,
5. Закон за държавните резерви и военновременни запаси
6.Устройствен правилник на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“