Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в отдел ФДАПО при ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ” ГР. ВАРНА

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКПМДСл публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в отдел ФДАПО при ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ” ГР. ВАРНА

Допуснати до конкурса кандидати са:

1.Юлиян Станчев Калов

2.Смилен Илиев Илиев


До конкурса не се допускат следните кандидати:

1.Виолета Симеонова Василева - няма минимално изискуем професионален опит 2 г.

2.Ивелина Георгиева Петрова - няма минимално изискуем професионален опит 2 г.

Допуснатият кандидат следва да се яви на 18.12.2020 г. в 11.00 часа, в Административната сграда на ТД „Държавен резерв” Варна ул. „София” №28, етаж 3 - за решаване на тест, който на основание чл. 36, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията, в която е конкурсната длъжност, и с професионалната област на длъжността. Чрез теста се цели да бъдат проверени знанията и уменията на всеки кандидат да се справя със задачи, които са свързани със задълженията на съответната длъжност.
-Продължителност за решаване на теста – 30 минути.
-Всеки верен отговор носи 5 точки.
-Максимален брой точки – 100 - оценка 5.00.
Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста се определя на 80 на сто от максималния брой точки, или 80 точки - оценка 4.00.
Успешно издържалите теста са тези кандидати, получили средна оценка минимум 4,00.
На 18.12.2020 г. в 11.00 часа ще бъде обявен списъкът с резултатите от теста на информационното табло на стълбищната площадка, етаж 3, в административната сграда на ТД „Държавен резерв” – Варна.
Оценените с оценка не по - ниска от 80 точки кандидати, трябва да се явят на интервю на 18.12.2020 г. в 12.00 часа в сградата на ТД „Държавен резерв” гр. Варна.