Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите” на ТД „Държавен резерв” град Бургас

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКПМДСл публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в административно звено: отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите” на Териториална дирекция „Държавен резерв” град Бургас към Главна дирекция „Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси“ при Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”

Допуснати до конкурса кандидати са:

1.ЛЮБОМИР ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
2.СНЕЖАНА РУМЕНОВА КРЪСТЕВА
3.СВЕТЛАНА ДИМИТРОВА БЕДРОВА
4.МАРИЯ ЯНЕВА ИЛИЕВА
5.ВЕНЦИСЛАВА ГЕНЧЕВА ТОДОРОВА
6.АНТОНИНА ЛЮБОСЛАВОВА ДИМОВА
7.МИЛЕН СТОЯНОВ ГУТОВ
8.НАНКА ПЕЕВА РАЙКОЛОВА
9.РУСКА АТАНАСОВА ШИВАЧЕВА
10.ИРИНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
11.РАДОСТИНА РОСЕНОВА НИКОЛОВА-ХРИСТОВА
12.ГЕОРГИ АТАНАСОВ ПАВЛОВ

До конкурса не се допускат следните кандидати:

1. РУМЕН МИХОВ МИХОВ - Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията, предвидени за заемане на длъжността: професионален опит 2 години и/или придобит IV младши ранг
2. МАРИЯ ХРИСТОВА БЪРЗИЛОВА -Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията, предвидени за заемане на длъжността: професионален опит 2 години и/или придобит IV младши ранг
3. МАРИЕТА БОЖИДАРОВА ПЕНЧЕВА - На основание чл. 20, ал.2 от НПКПМДСл не отговаря на изискването за предпочитана специалност по която е придобито образованието – икономика или технически науки
4. ДИМИТРИНКА ДИМИТРОВА ВЪЛЧЕВА - Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията, предвидени за заемане на длъжността: професионален опит 2 години и/или придобит IV младши ранг
5. ЦВЕТЕЛИНА ХРИСТОВА ПЕЕВА - Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията, предвидени за заемане на длъжността: професионален опит 2 години и/или придобит IV младши ранг
6. РАДОСТИНА СТОЙЧЕВА МАРИНОВА - Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията, предвидени за заемане на длъжността: професионален опит 2 години и/или придобит IV младши ранг
7. ТЕМЕНУЖКА ВАСИЛЕВА ЕНЧЕВА - Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията, предвидени за заемане на длъжността: професионален опит 2 години и/или придобит IV младши ранг
8. ДИМИТЪР ИВАНОВ ГОЧЕВ - На основание чл. 20, ал.2 от НПКПМДСл не отговаря на изискването за предпочитана специалност по която е придобито образованието – икономика или технически науки
9. АТАНАС ВЕЛИНОВ ТЕРЗИЕВ - Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията, предвидени за заемане на длъжността: професионален опит 2 години и/или придобит IV младши ранг
10. ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ ИВАНОВ - Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията, предвидени за заемане на длъжността: професионален опит 2 години и/или придобит IV младши ранг
11. СВЕТЛАНА МИТЕВА АРГИРОВА - Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията, предвидени за заемане на длъжността: професионален опит 2 години и/или придобит IV младши ранг


Допуснатите кандидати следва да се явят на 17.11.2020 година в 10.00 часа, в сградата на Териториална дирекция „Държавен резерв” – Бургас, ул. „Александровска” № 9, на трети етаж за решаване на теста, който на основание чл. 36, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл), включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията, в която е конкурсната длъжност и с професионалната област на длъжността.
Тестът ще съдържа 20 въпроса. Продължителност за решаване на теста е 30 минути.
Всеки верен отговор носи 5 точки.
Максимален брой точки – 100, което се определя като оценка 5.00.
Минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста се определя на 80 на сто от максималния брой точки или 80 точки, което се определя, като оценка 4.00.
Комисията взе решение минималният резултат, при който кандидатите се считат за успешно издържали интервюто – минимум оценка 4.00.
Резултатите от теста на допуснатите до интервю кандидати ще се умножават по коефициент 4, а резултатите от оценяването на кандидатите на интервюто – с коефициент 5.
На 17.11.2020 г в 13.00 часа ще бъдат обявени резултатите от теста.

Оценените с оценка не по-ниска от 80 точки кандидати трябва да се явят на интервю на 17.11.2020г. в 14.00 часа в сградата на ТД „Държавен резерв“ - Бургас, ул. „Александровска” № 9, на трети етаж.

Информационни източници, които могат да се ползват при подготовка за конкурса са:

1.Закон за държавните резерви и военновременните запаси (ЗДРВВЗ);
2.Закон за запасите от нефт и нефтопродукти (ЗЗНН);
3. Наредба за условията и реда за организиране на дейностите по държавните резерви и военновременните запаси (НУРОДДРВВЗ).
4. Наредба за условията и реда за продажба на държавни резерви и военновременни запаси (НУРПДРВВЗ)
5.Закон за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и Правилника за прилагането му;
6.Устройствен правилник на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ (ДА ДРВВЗ);
7. Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол.
8. Закон за акцизите и данъчните складове и Правилника за неговото прилагане. 

Документи
Протокол № 4 23-11-2020 10:51:46 Изтеглете файл