Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: Главен експерт в административно звено: ТД „Държавен резерв” гр. Плевен, отдел „Финансови дейности и административно-правно обслужване.”

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите  и недопуснати кандидати в конкурса за длъжността :  Главен експерт в административно звено: ТД „Държавен резерв” гр. Плевен, отдел „Финансови дейности и административно-правно обслужване.”

Допуснати до конкурса кандидати са:

1. Айлин Салиева Гаева
2. Дилян Николаев Атанасов

Няма недопуснати кандидати

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на тест на 10.04.2019 г. от 10:30 часа в сградата на Териториална дирекция „Държавен резерв” Плевен, ул. „Васил Левски” № 192, ет. 3 за решаване на теста, който на основание чл. 27, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители, включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността.
Продължителност за решаване на теста – 30 минути.
Всеки верен отговор носи 5 точки.
Максимален брой точки – 100 - оценка 5.00.
Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста се определя на 80 на сто от максималния брой точки или 80 точки - оценка 4.00.
Успешно издържалите теста кандидати са тези, получили средна оценка      минимум 4.00.
На 10.04.2019 г. в 14:00 часа  ще бъде обявен списъкът с резултатите от теста.
Оценените с оценка не по-ниска от 80 точки кандидати трябва да се явят на интервю на 10.04.2019 г. от 14:30 часа в Териториална дирекция „Държавен резерв” Плевен, ул. „Васил Левски” № 192, ет. 3