Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Младши експерт“ в Сектор „СБ Силистра“ към отдел УСБКРЗ при ТД ДР Варна

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - „Младши експерт“ в Сектор  „СБ Силистра“  към отдел  УСБКРЗ  при ТД „Държавен резерв” гр. Варна.

Допуснати до конкурса кандидати са:

1.Иванка Петрова Митева
2.Янка Йорданова Димитрова
3.Николинка Атанасова Петрова

До конкурса не се допускат следните кандидати:

Няма недопуснати кандидати

Допуснатите кандидати следва да се явят на 04.12.2018 г. в 12.00 часа, в административната сграда на „Складова база Силистра” в гр. Силистра, кв. Калипетрово, ул. „Партизанска гора“ № 25 -  за решаване на тест, който на основание чл. 27, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността.

Продължителност за решаване на теста - 30 минути.
Всеки верен отговор носи 5 точки.
Максимален брой точки - 100 - оценка 5.00.
Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста се определя на 80 на сто от максималния брой точки или 80 точки - оценка 4.00.
Успешно издържалите теста кандидати са тези, получили средна оценка минимум 4.00.

На 04.12.2018 г. в 12.45 часа ще бъде обявен списъкът с резултатите от теста на информационното табло в административната сграда на „Складова база Силистра” в гр. Силистра, кв. Калипетрово, ул. „Партизанска гора“ № 25.

Оценените с оценка не по - ниска от 80 точки кандидати, трябва да се явят на интервю на 04.12.2018 г. в 13.00 часа в административната сграда на „Складова база Силистра” в гр. Силистра, кв. Калипетрово, ул. „Партизанска гора“ № 25.