СЪОБЩЕНИЕ за длъжността - Юрисконсулт в административно звено: отдел „Финансови дейности и правно обслужване“ на Териториална дирекция „Държавен резерв“ гр. София

Съобщение до участниците в обявения със Заповед на Председателя на ДА ДРВВЗ № РД-10-85 от 01.04.2020 г. за конкурс на длъжността „юрисконсулт“ в отдел „Финансови дейности и правно обслужване“ на Териториална дирекция „Държавен резерв” София при Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ,
Информираме Ви, че за решаването на теста, следва да се явите на 14.05.2020 г. от 10.00 часа в сградата на НИПРОРУДА АД, находяща се на адрес: бул. „Александър Стамболийски“ № 205, гр. София.
Всички кандидати следва да се явят 10 минути преди обявеното начало на теста за проверка на самоличността с представяне на лична карта и заемане на местата.
Резултатите от теста ще бъдат обявени на 14.05.2020 г. в 12:00 часа в сградата на НИПРОРУДА АД лично на всеки кандидат .
Кандидатите, които са постигнали резултат над минималния, да се явят на 14.05.2020 г. от 14.00 часа за провеждане на интервю в сградата на ТД „Държавен резерв“ София, находяща се на адрес: ул. “Алдомировска“ № 114.
Във връзка с кризисната ситуация в страната всички кандидати да се явят на теста и интервюто с маски и ръкавици.