Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - СТАРШИ ЕКСПЕРТ в административно звено: „МАРКЕТИНГ, ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПРОДАЖБИ“

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - СТАРШИ ЕКСПЕРТ
в административно звено: „МАРКЕТИНГ, ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПРОДАЖБИ“

Допуснати до конкурса кандидати са:

1.ДИАНА КРЪСТЕВА КОЦЕВА
2.НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
3.МИХАЕЛА АНГЕЛОВА ЯНЕВА
4.ТОДОР ТОДОРОВ ТОШЕВ
5.ГЪЛЪБИНА РУМЕНОВА БЛАЖЕВА
6.НОРА ВАНЬОВА МАРИНОВА
7.КРАСИМИР ВАЛЕНТИНОВ ПЕТРОВ
8.ТЕОДОРА МАРИНОВА МАРИНОВА
9.ИЛИЯН ТОДОРОВ ИВАНОВ
10.ЛИДИЯ ПЕТРОВА АНТОВА

До конкурса не се допускат следните кандидати:
Няма недопуснати кандидати

Допуснатите кандидати следва да се явят на 04.10.2019 година в 10.30 часа, в сградата на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” в зала 301 за решаване на теста, който на основание чл. 27, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността.
Продължителност за решаване на теста – 30 минути.
Всеки верен отговор носи 5 точки.
Максимален брой точки – 100 - оценка 5.00.
Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста се определя на 80 на сто от максималния брой точки или 80 точки - оценка 4.00.
На 04.10.2019 г. в 11.30 часа ще бъде обявен списъкът с резултатите от теста.

Оценените с оценка не по – ниска от 80 точки кандидати трябва да се явят на интервю на 04.10.2019 г. от 13.00 часа в сградата на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”.

Информационни източници, които могат да се ползват при подготовка за конкурса са:

1.Закон за държавните резерви и военновременните запаси;
2.Закон за обществените поръчки;
3.Правилник за прилагане на Закона за обществени поръчки;
4.Устройствен правилник на Държавна агенция ,,Държавен резерв и военновременни запаси“.